Foto of Original Play

Činnost nadace:

 • vzdělávací aktivity směřující k rozšiřování povědomí o konceptu a principech Original Play a jejich využití v různých aspektech společenského života
 • vytváření standardů a zajišťování kvality informací o konceptu a hodnotách Original Play
 • koordinace, propojování a evidence aktivit jednotlivců i organizací pracujících s konceptem Original Play
 • vzdělávací a kulturní aktivity směřující k uznání období dětství za zásadní období vývoje člověka ovlivňující celý jeho další život i život společnosti a jeho podíl na vytváření míru ve světě
 • vzdělávací aktivity zacílené na zlepšování vztahů mezi dětmi, dospívajícími a dospělými skrze praxi hry Original Play, zaměřené zejména na prevenci a potlačování projevů agresivity, násilí a sociálního vyloučení
 • výzkumné aktivity dokumentující a analyzující vliv Original Play na kvalitu života jedince ve společnosti
 • charitativní činnost zahrnující podporu osob s handicapem

Mezinárodní nadace pro Original Play byla založena a registrována v Polsku v roce 2018 jako nezisková organizace s cílem propagovat koncept Original Play v rámci Evropy i na širší mezinárodní bázi. Nadaci založila Jolanta Graczykowska, která je od roku 2002 jedinou autorizovanou koordinátorkou Original Play pro Evropu.

Označení „Original Play“ a logo Original Play jsou mezinárodně registrovanými obchodními značkami. Bez písemného souhlasu Mezinárodní nadace pro Original Play nemohou být dále používány k propagaci nebo nabízení žádných aktivit pod označením „Original Play“.

Foto of Original Play

Foto of Original Play

Studenti Original Play mohou nabízet své službu bezplatně i za finanční odměnu. Nemají ale oprávnění nabízet semináře, workshopy ani jinou formu vzdělávání dospělých, a to ani bez nároku na finanční odměnu.

Jednotlivci a organizace, kteří nejsou uvedeni jako studenti nebo partnerské organizace na webu Mezinárodní nadace pro Original Play, nemají k této nadaci žádný vztah.

Odpovědnost za Nadaci se dělí mezi dozorčí radu, správní radu a valné shromáždění. Členové jednotlivých orgánů jsou uvedeni zde:

 

Dozorčí rada

dr O. Fred DonaldsonDozorčí rada
mgr Jola GraczykowskaDozorčí rada
Urszula FoksDozorčí rada

Správní rada

Christiaan ZandtSprávní rada
mgr Jola GraczykowskaSprávní rada

Original Play hledá cestu k zlepšení vztahů mezi jednotlivci i skupinami nahrazením agrese a násilí mezi lidmi ohleduplností a láskou. Snaží se dopřát každému dítěti zážitek bezpečí a lásky.

Original Play: Zvídavost

Foto of Original Play

Foto Original Play

Original Play:

 • nabízí alternativu k agresi a násilí bez použití síly, s respektem k sobě samému i ostatním
 • poskytuje různé možnosti reakce na agresi, násilí a strach bez nutnosti pomsty a odplaty
 • přeměňuje hluboce zakořeněné negativní návyky a vzorce chování na vzorce nové, založené na pocitu sounáležitosti, lásky a bezpečí
 • vytváří prostor pro přeměnu fyzické či slovní agrese
 • upevňuje pocit sounáležitosti jako nejlepší alternativy k strachu a soupeření
 • vytváří optimální podmínky pro učení se, kreativitu a sebe-rozvoj
 • zvyšuje schopnost přizpůsobit se změnám a novým podmínkám, které život přináší

Original Play je:

 

 • preventivní a intervenční proces využívající síly vrozeného smyslu pro hru k aktivaci přirozených mechanismů vývoje a ozdravování
 • proces psychologického a fyziologického rozvoje; Original Play kombinuje kognitivní, emoční, motorické a smyslové učení, které může být vnímáno a chápáno jen skrze praxi hry
 • hra prostá soupeření, rivality a pocitů vítězství a prohry
 • univerzální proces překračující hranice kultury, společnosti či jazyka
 • základ mezilidské komunikace a mezikulturního porozumění
 • místo setkávání, kde můžeme zažít pocit sounáležitosti s ostatními, bez sociálních rozdílů

Foto of Original Play

book cover "Playing by Haeart"

Program Original Play je výsledkem více než čtyřicetiletého výzkumu hry a herního chování dětí, dospělých a volně žijících zvířat, který provádí O. Fred Donaldson, PhD.

Fred poprvé popsal Original Play ve své knize z roku 1997:

"Playing By Heart, The Vision & Practice of Belonging"

Další prohloubení teorie Original Play rozpracoval Fred v roce 2017 v knize:

"Playing For Real: Re-Playing The Game of Life"

book cover "Playing For Real"

Foto Original Play

Budování hravých vztahů je jedna z nejefektivnějších věcí, které můžeme udělat pro vytvoření a udržení zdravějších a láskyplnějších dětí, rodin i národů. Desetiletá Anna řekla o hře:

„Hra znamená dokázat říci ostatním, že nám není příjemné to, co dělají, a zároveň tím nikomu neublížit.“

Bezpečí, láska a sounáležitost nahrazují skrze Original Play zažité vzorce agrese, násilí a pomsty, které ničí dětskou schopnost vytvářet vazby, blízké vztahy, rozhodovat se a vyhodnocovat rizika.

Základním principem Original Play je idea, že v jádru je náš svět vlídný, přívětivý, a že tuto přívětivost můžeme na vlastní kůži zažít a můžeme také předefinovat, jak se k světu vztahujeme.

Tento proces transformace nabízí člověku zásadní změny, jelikož způsob, jakým se vztahujeme ke světu, ovlivňuje dvě naše důležité schopnosti: schopnost rozhodování se a schopnost přizpůsobení se.

Original Play můžeme využít my všichni, děti i dospělí.

Foto Original Play

Foto of Original Play

Benefity Original Play

 • schopnost rozpoznat dobrý a špatný dotyk
 • vnímání hodnoty sebe sama, větší emoční flexibilita a větší schopnost přijímat odlišnosti
 • zmírnění úzkosti, stresu a podvědomé obrany
 • aktivní schopnost přívětivosti
 • rozvoj smyslu pro sounáležitost
 • omezení plýtvání energií na sebe-obranu, střežení osobního prostoru a regeneraci po zbytečných zraněních
 • zvětšení rozsahu pohybu, rozvoj hrubé a jemné motoriky, rovnováhy, pružnosti a variability
 • pozitivní vliv na imunitní, kardiovaskulární a endokrinní systémy těla
 • zvýšení plasticity mozku

Foto Original Play Workshop

Program Original Play je určen pro:

 • dospělé
 • lektory, učitele všech škol včetně speciálních, rodiče, zaměstnance předškolních zařízení, sociální pracovníky, pracovníky rehabilitačních center, ale také pro pracovníky probační služby, terénní pracovníky, policisty a všechny, kteří řeší situace eventuálního konfliktu
 • děti a mládež bez ohledu na věk, kulturní a sociální zázemí či psycho-motorické schopnosti
 • Zážitek z Original Play lze využít v každodenním životě

Účastníci workshopu se naučí jak:

 • řešit rivalitu a konflikty v osobním i profesním životě
 • dosáhnout pocitu bezpečí, sounáležitosti a důvěry ve vztahu k druhým
 • nakládat se strachem a stresem
 • vyrovnávat se se změnami a momenty překvapení
 • nahradit vzorce agrese, vzteku a útočnosti otevřeností, přívětivostí a ohleduplným chováním
 • posílit svou emoční rovnováhu a sebehodnocení
 • ozvíjet neverbální komunikaci
 • Workshop připravuje dospělé, jak se efektivně zapojit do her dětí a dospívajících

Foto of Original Play Workshop

Foto Fred Donaldson

Účastníci workshopu se také naučí:

 • jaká je role hry v životě dětí
 • jak hra vytváří základ pro vzdělávání a vývoj dětí
 • jaká je role dospělých v dětské hře
 • jak se připojit k dětem a adolescentům v jejich hrách

Díky hodnotám, které představuje je program Original Play doporučován polským Národním centrem pro vzdělávání učitelů.

Tato pravidla jsou určena především pro ty, kteří se po absolvování workshopů a hraní si s dětmi rozhodnou věnovat Original Play závazněji.

Pravidla jsou sepsána z několika důvodů:

 1. Občas někteří lidé chtějí, abychom je doporučili. Proto zde musí existovat jasné vytyčení určitých kritérií.
 2. Někteří lidé předpokládají, že mohou „učit“ Original Play či „vést“ hru ostatních po absolvování pár workshopů.
 3. Aby si případní účastníci mohli uvědomit nutnost neustálého učení se od dětí, je potřeba, aby měl každý, kdo se chce v Original Play hlouběji vzdělávat, představu o závaznosti tohoto rozhodnutí a zodpovědnosti, kterou jím na sebe přejímá.
 4. Je důležité předestřít šíři a hloubku závazku, díky čemuž lze:
 5. propojit lidi zainteresované ve hře
 6. naučit se efektivně se prezentovat na veřejnosti

Foto Fred Donaldson

Foto of Original Play Workshop

Lidé se nás často ptají: „Kdy mohu učit Original Play?“ To je ale špatně položená otázka. Čím více si hrajeme, tím více chápeme, že víme méně a méně. Ta zásadní otázka tedy zní: „Jak se o Original Play učit stále víc?

Ačkoli je obtížné přesně definovat, co je Original Play, je možné zážitek ze hry pozorovat a analyzovat a určitým způsobem vést. Pro hru je zapotřebí prostředí nakloněné empatii a ohleduplnosti, a to jak v myšlenkovém postoji a v rovině ducha, tak i v reálné akci. Právě takové prostředí vytváří skutečná dětská hra.

Za takových podmínek je prvním krokem k Original Play rozhodnutí stát se učněm dětí, které nám ukazují tu skutečnou hru. Original Play představuje dlouhou a místy obtížnou cestu dotýkající se psychických, fyzických i spirituálních stránek člověka. Ačkoli si všichni hrajeme různě, pro každého platí tytéž principy. Když se dospělý po letech vrací ke skutečné hře, přináší do ní své návyky a vžité reakce. Proto doba, po kterou jsou děti našimi učiteli, závisí zcela na každém individuálně. A ve výsledku je za svůj růst a praxi Original Play zodpovědný každý sám.

Doba učení se Original Play není standardizovaná. Například Fred se ji učí více než 45 let.

Ti, kdo si chtějí skutečně hrát, musí být schopni vidět za běžně používané kategorie a musí být schopni dotknout se srdcí těch, s nimiž si hrají. K těmto dovednostem nevede přímá cesta. Original Play se nelze naučit jinak než zkušeností. Při hře přímo zažíváte přítomnost a zkušenost druhé bytosti. Je nutné se naučit respektovat skutečnost toho, že při tomto dávání a přijímání cítíte svou sílu i svou slabost. Musíte se naučit hrát vaším duchem, ne vaším egem.

Níže jsou popsána pravidla osvojení si základů Original Play. Je však nezbytné zdůraznit, že Original Play se učíme od mistrů hry – od dětí. Original Play se nelze naučit od dospělých, ani účastí na workshopech. Workshopy jsou jen úvodem a ze své podstaty jsou myšleny jako trénink připravující vás na to být ve hře vedeni dětmi. Pouze tehdy se mohou zúročit vaše zkušenosti a trénink ve hře každodenního života.

Popsaná pravidla nejsou v žádném případě kompletní. Jejich smyslem je dát těm, kdo si již hrají, referenční body a poukázat na směr, kterým se vydat. Doporučující certifikát je možné obdržet při splnění následujících kritérií.

Foto of Original Play

Foto of Original Play

Učňovství se začíná minimálně:

 • třemi roky souvislé a pravidelné hry s dětmi a mladistvými
 • 100 hodin hraní si ročně, tj. celkem 300 hodinami hraní si s dětmi
 • těchto 300 hodin hry musí být potvrzeno zapojenými institucemi
 • absolvováním 2 základních seminářů
 • absolvováním 2 pokročilých seminářů
 • absolvováním 2 individuálních tréningů s Fredem nebo Jolou
 • absolvováním 3 supervizí s Jolou zahrnujících několik herních setkání s dětmi různého věku a různých omezení
 • zkušeností se hrou v posledních třech letech s alespoň 3000 dětmi z různých institucí (státních či soukromých mateřských, základních, speciálních a jiných škol, dětských domovů, kojeneckých ústavů apod.)
 • zájemci o výcvikové semináře se zúčastní vzdělávacího workshopu nejdéle rok před účastí na semináři; pokud je doba mezi absolvováním úvodního workshopu a semináře delší než jeden rok, musí být vstupní workshop opakován
 • v  seznamu doporučených studentů na oficiálním webu www.originalplay.eu mohou být uvedeni pouze ti, kteří splnili všechna výše zmíněná kritéria a pokračují ve vzdělávání účastí na workshopu, semináři, individuálním výcviku či supervizi minimálně jednou ročně

Certifikát učňovství je potvrzením započetí, nikoli ukončení výcviku. Pokračování ve vzdělávání je známkou přijetí zodpovědnosti a závazku k Original Play a její filozofii.

Pouze Jolanta Graczykowska, MA, a O. Fred Donaldson, Ph.D., jsou pověřenými mentory Original Play, kteří udělují certifikáty za účast na workshopech a seminářích. Certifikáty učňovského výcviku uděluje Mezinárodní nadace pro Original Play.

Zájemci, kteří chtějí být uvedeni v seznamu doporučených studentů Original Play, mohou zaslat následující informace na email Jolantě Graczykowske. Uchazeč ručí za pravdivost uvedených informací.

 • jméno, adresa, telefonní kontakt, email
 • druh a datum absolvovaných seminářů a tréningů (nikoli workshopů)
 • počet hodin/let praxe a zkušenosti s Original Play
 • druh a počet institucí, ve kterých hra probíhala

Foto of Original Play Lecture

Přednášky

Na přednášce Fred popisuje, jak skrze hru s dětmi objevil princip Original Play. Mluví o svých zkušenostech s hrou s dětmi, s lidmi s postižením a se zvířaty, na videozáznamech seznamuje posluchače s tím, jak vypadá jeho hra s dětmi i s vlky. Během přednášky odpovídá Fred také na dotazy z publika.

Worksopy a semináře Original Play nejsou volnočasovou aktivitou, ale představují uvedení do praxe a nácvik hry a studenti je tedy mohou absolvovat opakovaně.

Na workshopech a seminářích se neučí ani tak „jak si hrát“, ale spíše, jak být otevření a přístupní dětem a učit se autentické hře od nich.

Foto Fred Donaldson

Úvodní workshop

Smyslem tohoto workshopu je představit účastníkům ideu a praxi Original Play a základní principy herního vztahu tak, jak nás jej mohou učit malé děti a zvířata. Cílem tohoto workshopu je poskytnout účastníkům vodítko, jak být otevřenější hře dětí a jak ve svém životě znovu nalézt hravý potenciál.

Pokročilý workshop

Tento workshop poskytuje prostor pro rozvinutí dovedností získaných v úvodním workshopu a umožnit tak účastníkům učit se hře bezpečně v širší škále životních situací a od širšího spektra dětí.

Foto of Original Play

Základní tréninkový seminář

Pro registraci na tento semináře je nutné absolvovat alespoň jeden workshop a mít přímou zkušenost hraní si s dětmi. Smysl tohoto kurzu je dvojí: 1) poskytnout účastníkům možnost hrát si pod dohledem se širokým spektrem dětí v rozličném prostředí; 2) poskytnout lidem z různých částí Evropy, kteří se o Original Play zajímají, možnost setkat se, sdílet zkušenosti a případně dále spolupracovat.

Pokročilý tréninkový seminář

Pro registraci na tento semináře je nutné absolvovat alespoň dva workshopy, základní tréninkový seminář a mít přímou zkušenost hraní si s dětmi. Smyslem tohoto semináře je 1) pod dohledem předat účastníkům zodpovědnost za hru se širokým spektrem dětí v rozličném prostředí; 2) poskytnout lidem z různých částí Evropy, kteří se o Original Play zajímají, další možnost setkat se, sdílet zkušenosti a případně dále spolupracovat.

Foto of Original Play

Praktický trénink

Absolventi základního a pokročilého workshopu mohou Freda Donaldsona a/nebo Jolu Graczykowskou pozorovat při jejich hře s dětmi nebo se aktivně do hry zapojit.

Individuální trénink

Absolventi základního a pokročilého workshopu mohou přijet do Polska na intenzivní individuální tréninková setkání s Jolou Graczykowskou. Podle potřeb účastníka mohou Jolu doprovázet do integrovaných, speciálních, soukromých či státních mateřských škol a základních a speciálních škol. Individuální trénink upevňuje schopnost vytváření bezpečného herního prostředí a umožňuje praktický nácvik řešení specifických situací, které mohou během herních setkání vzniknout.

Original Play Christiaan

Supervize

Zájemci mohou Freda Donsaldsona a Jolu Graczykowskou požádat o supervizi v zařízeních, kde Original Play již provozují. Fred a Jola poskytují pomoc a podporu v řešení konkrétních problémů a situací.

Workshop hry s koňmi

Tento workshop není o jízdě na koni ani krocení divokých hřebců. Není dokonce ani o lidech a koních, ale spíše o pocitu sounáležitosti, který spojuje koně a lidi bez ohledu na vžité kategorie.

Foto: Original Play Workshop with animals

  Kontaktní informace, osobní údaje, fotografie a shrnutí zkušeností naleznete po rozkliknutí na profilech jednotlivých lidí. Informace a zásady GDPR (v angličtině a v polštině)

dr Fred Donaldson

The gallery was not found!

mgr Jola Graczykowska

The gallery was not found!

Učeň

The gallery was not found!

Dílny

The gallery was not found!

Jižní Afrika

The gallery was not found!

Libanon

The gallery was not found!

Dílny "Horse Play"

The gallery was not found!