Celem Fundacji jest:

 • działalność edukacyjna, w szczególności w zakresie propagowania i wdrażania idei i praktyki Original Play w różnych aspektach życia społecznego, a także tworzenia standardów i dbania o jakość przekazu idei Original Play oraz koordynowania, integrowania i archiwizowania działań podmiotów zaangażowanych w realizację idei Original Play,
 • działalność edukacyjna i kulturalna, w szczególności zmierzająca do zbudowania powszechnego postrzegania dzieciństwa jako najistotniejszego etapu rozwoju człowieka,  mającego wpływ na całe jego życie, życie społeczeństw i budowanie pokoju na świecie,
 • działalność edukacyjna zmierzająca do poprawy relacji międzyludzkich wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez zastosowanie Original Play, zwłaszcza w zapobieganiu  i rozwiązywaniu problemu agresji, przemocy i zjawiska wykluczenia społecznego,
 • działalność naukowa i naukowo-badawcza, w szczególności w zakresie badania wpływu Original Play na jakość życia społecznego,
 • działalność dobroczynna i charytatywna.

Międzynarodowa Fundacja Original Play została ustanowiona w 2017 r. przez Jolantę Graczykowską, jedynego oficjalnego, uprawomocnionego przedstawiciela i koordynatora Original Play na Europę, która od 2002 roku propaguje i wdraża ideę oraz praktykę Original Play w Europie i w innych częściach świata.

Nazwa Original Play posiada znak towarowy i nie może być użyta do promowania lub oferowania warsztatów, seminariów, czy innych działań pod nazwą Original Play bez pisemnej zgody Jolanty Graczykowskiej.

Praktykanci Original Play mogą prowadzić zajęcia z dziećmi nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem, ale nie mają uprawnień do prowadzenia seminariów, warsztatów, czy monitorowania pracy dorosłych nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem.

Osoby indywidualne lub organizacje, które nie są wymienione na stronie internetowej Międzynarodowej Fundacji Original Play nie są rekomendowane przez Fundację.

Organami Fundacji są:

 • Rada Nadzorcza Fundacji
 • Zarząd Fundacji
 • Rada Programowa Fundacji.

Rada Nadzorcza

O. Fred Donaldson, PhD.Członek Rady Nadzorczej
Jola GracykowskaCzłonek Rady Nadzorczej
Ursula FoksCzłonek Rady Nadzorczej

Zarząd

Steve HeitzerCzłonek Zarządu
Jola GracykowskaPrezes Zarządu
Dorota LissCzłonek Zarządu

Original Play dąży do poprawy relacji zarówno między indywidualnymi osobami, jak i w grupie poprzez zastąpienie agresji i przemocy w relacjach międzyludzkich uprzejmością i miłością oraz zapewnienia każdemu dziecku poczucia bezpieczeństwa i miłości.

Original Play: Ciekawość

Original Play:

 • prezentuje alternatywę dla agresji i przemocy, bez potrzeby użycia siły, przy jednoczesnym zachowaniu poczucia własnej wartości i nie naruszaniu tego poczucia u innych,
 • dostarcza możliwości wyboru postępowania bez chęci rewanżu w sytuacji agresji, przemocy, czy lęku,
 • przekształca głęboko zakorzenione, negatywne nawyki, wzorce i schematy zachowań w nawyki oparte na poczuciu bezpieczeństwa, miłości i poczuciu przynależności,
 • stwarza bezpieczną przestrzeń dla wyrażenia agresji fizycznej, czy słownej, umożliwiając jednocześnie bezpieczne jej przekształcenie,
 • propaguje sens poczucia przynależności jako najlepszej alternatywy dla lęku i rywalizacji,
 • tworzy optymalne warunki dla rozwoju kreatywności, rozwoju osobistego i uczenia się,
 • zwiększa możliwości adaptacji w zmieniających się warunkach życia.

Original Play:

 

 • Program Original Play jest programem profilaktycznym, korekcyjnym i strategicznym, skierowanym na produktywne zmiany, rozwój i zdrowie. Wykorzystuje moc pierwotnej zabawy w aktywizowaniu naturalnych mechanizmów rozwoju i zdrowia.
 • Original Play jest procesem psychologicznym i fizjologicznym. Jest połączeniem aspektów poznawczych, emocjonalnych, uczuciowych oraz sensoryczno- motorycznych w procesie uczenia się. Jest procesem, który jedynie poprzez praktykę może zostać zrozumiany i rozwinięty.
 • Original Play jest wolne od współzawodnictwa, rywalizacji i uczucia wygranej lub przegranej. Jest uniwersalnym procesem wykraczającym poza kulturowe, społeczne, czy językowe ograniczenia. Dzięki temu stanowi podstawę dla komunikacji międzyludzkiej i integracji międzykulturowej. Jest miejscem spotkania, w którym możemy odczuwać przynależność ponad izolacją i społecznymi podziałami.
 • Program Original Play otrzymał rekomendację Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Spotkał się z wyrazami akceptacji i uznania dla propagowanych przez niego wartości, jego prostoty i bogactwa jednocześnie. Zyskał opinię programu, który powinien być włączony do programu szkoleń dla nauczycieli.

Program Original Play (Pierwotna zabawa) jest rezultatem ponad 40-letnich doświadczeń i badań dr Freda Donaldsona nad zachowaniami towarzyszącymi zabawie dzieci, dorosłych oraz dzikich zwierząt na całym świecie.

Fred Donladson opisał Original Play w swojej książce w 1997 r.

"Playing By Heart, The Vision & Practice of Belonging"

Fred Donaldson opisał szerzej swoje teorie w kolejnej książce w 2017 r.

"Playing For Real: Re-Playing The Game of Life"

Budowane poprzez zabawę relacje międzyludzkie mogą być jedną z najmocniejszych sił oddziaływania, jaką możemy stworzyć i zapewnić dla zdrowszego i pokojowego życia dzieciom, rodzicom, społecznościom i narodom. Tak o Original Play mówiła dziesięcioletnia Ania:

„Original Play to znaczy być zdolnym powiedzieć światu, że nie lubisz czegoś, co jest Ci czynione i nie krzywdzenie kogokolwiek wtedy, gdy robisz to, co lubisz”.

Original Play jest bezpieczeństwem, miłością, przynależnością, przekształceniem schematów agresji, przemocy i zemsty, które burzą więzi między dziećmi, zdolność podejmowania decyzji i zagrażają percepcyjnym zdolnościom.

Original Play przekształca połączenia między: mózgiem- umysłem- otoczeniem. Poprzez tę dynamiczną transformację osoba przechodzi konkretne, trwałe i gruntowne zmiany.

Ten schemat zmiany jest ważny z dwóch istotnych powodów: wzbogaca możliwości wyboru i zwiększa możliwości zmian.

Korzyści Original Play są nieograniczone nie tylko dla dzieci, są dostępne dla każdego z nas.

Zalety Original Play to:

 • Zdolność rozpoznawania dobrego i złego dotyku.
 • Zwiększenie poczucia własnej wartości, emocjonalnej elastyczności, i zdolności akceptacji różnic.
 • Redukcję lęków, stresu, zachowań obronnych.
 • Zdolność wykraczania w myśleniu poza schemat rywalizacji.
 • Uaktywnienie wzorca dobroci w relacjach międzyludzkich.
 • Rozwój poczucia przynależności.
 • Zmniejszenie poziomu agresji i podatności na zranienia emocjonalne.
 • Aktywizację sensoryki ( odczuć dotykowych), poprawę kondycji i aktywności fizycznej.
 • Zwiększenie zakresu ruchu, usprawnienie motoryki małej i dużej, poczucia równowagi, elastyczności.
 • Poprawę funkcjonowania układu immunologicznego, krwionośnego i endokrynnego.
 • Wzrost plastyczności mózgu.

Program Original Play adresowany jest do:

 • Dorosłych – wychowawców, nauczycieli wszystkich poziomów nauczania, rodziców, opiekunów, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, interwencyjnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, przedszkoli, placówek dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, placówek integracyjnych, placówek resocjalizacji młodzieży, ośrodków dla nieletnich przestępców, i innych placówek zajmujących się edukacją i opieką nad dziećmi, wraz z pracownikami niebędącymi bezpośrednimi wychowawcami (np. strażnicy, policjanci, kuratorzy), pracowników służby zdrowia, pracowników socjalnych, trenerów.
 • Dzieci i młodzieży w każdym wieku, niezależnie od poziomu rozwoju psycho- ruchowego.
 • Praktyka Original Play nawiązuje do tej, która jest obecna w życiu codziennym.

Uczestnicy warsztatów Original Play uczą się:

 • radzenia sobie z konfliktami i rywalizacją w życiu osobistym i zawodowym
 • osiągania poczucia bezpieczeństwa, przynależności oraz zaufania w kontaktach z innymi
 • radzenia sobie ze stresem, lękami
 • radzenia sobie z sytuacjami zaskoczenia i zmianami
 • uczą się jak zmienić wzorce zachowań z agresywnych, pełnych złości, przemocy i innych bezproduktywnych zachowań na uprzejmość, dbałość i otwartość na drugiego człowieka
 • uczą się jak zwiększyć własną emocjonalną elastyczność i wzmocnić poczucie własnej wartości
 • rozwijają niewerbalne umiejętności interpersonalne.
 • Warsztaty przygotowują dorosłych, młodzież do efektywnego uczestniczenia i towarzyszenia dzieciom w zabawach.

Uczestnicy warsztatów zdobywają również wiedzę o tym:

 • Uczestnicy warsztatów zdobywają również wiedzę o tym:
 • jaka jest rola pierwotnej zabawy w życiu dziecka
 • w jaki sposób pierwotna zabawa tworzy silne podstawy dla uczenia się i rozwoju dzieci
 • jaka jest rola dorosłych w zabawach dzieci
 • jakie są główne zasady towarzyszenia dzieciom w zabawie.

Program Original Play otrzymał rekomendację Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Spotkał się z wyrazami akceptacji i uznania dla propagowanych przez niego wartości, jego prostoty i bogactwa jednocześnie. Zyskał opinię programu, który powinien być włączony do programu szkoleń dla nauczycieli.

Der folgende Text richtet sich in erster Linie an diejenigen, die sich nach der Teilnahme an Workshops und ersten Spielerfahrungen mit Kindern dazu entschließen, Original Play mit ernsthafterem Engagement zu verfolgen.

Die folgenden Richtlinien wurden aus sechs Gründen erstellt:

1. Manchmal sind Menschen der Meinung, dass sie Original Play nach der Teilnahme von einigen Workshops “unterrichten” können.

2. Für alle, die sich mit Original Play weiter entwickeln möchten, ist es wichtig, ein tiefes Verständnis von der Integrität und Verantwortung zu haben, die mit solch einer Entscheidung einhergehen.

3. Es ist wichtig, einige Richtlinien vorzustellen, die ein Gespür für die Weite und Tiefe des Engagements schaffen, die Original Play erfordert.

4. Die Aufmerksamkeit künftiger Teilnehmer*innen soll auf die Notwendigkeit gelenkt werden, Original Play von Kindern selbst zu lernen.

5. Es sollen Möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden, dass Leute sich mit anderen, die spielen, vernetzen und einander unterstützen können.

6. Man soll lernen, Original Play in der Öffentlichkeit effektiv vorzustellen.

Die Leute fragen uns häufig: “Wann kann ich Original Play unterrichten?” Das ist die falsche Frage. Je mehr wir spielen, desto mehr verstehen wir, dass wir immer weniger wissen. Die entscheidende Frage lautet also stattdessen: “Wie kann ich immer mehr über Original Play lernen?"

Während es schwierig bleibt, Original Play zu definieren, kann der Erfahrungsprozess aufgezeigt und durch einen Mentor begleitet werden. Wer spielen zu lernen sucht, benötigt eine Umgebung, die Sanftmut, Mitgefühl und Freundlichkeit in Gedanken, Geist und Tun fördert. Dies ist die Ökologie eines Spielplatzes, wie er von Kindern geschaffen wird.

Was folgt, ist der erste Schritt in einer Lehrzeit in Original Play. Original Play ist eine lange und zeitweise anspruchsvolle geistig-körperliche und spirituelle Disziplin. Jede Person kann unterschiedlich spielen, während die gleichen Prinzipien angewandt werden. Wenn wir wieder zu spielen beginnen, nachdem wir Jahre davon entfernt waren, bringen wir einen anderen Hintergrund und neue Gewohnheiten mit. Aus diesem Grund hängt die Länge dieser Lehrzeit vom Einzelnen/von der Einzelnen ab. Bei genauer Betrachtung bist du alleine für deine eigene Entwicklung in Original Play verantwortlich.

Es gibt keine festgelegte Dauer für eine Lehrzeit in Original Play. Fred's Lehrzeit dauerte beispielsweise über 25 Jahre.

Wer eine Lehrzeit in Original Play anstrebt, muss in der Lage sein, über die gewohnten Kategorien hinaus zu denken und die Herzen derer zu berühren, mit denen man spielt. Es gibt keinen leichten Weg, dies zu erkennen. Original Play kann nicht unterrichtet, nur durch Erfahrung erlernt werden. Durch das Spielen bekommst du eine direkte Erfahrung aus erster Hand über das andere Lebewesen. Du musst die Tatsache respektieren lernen, dass du in diesem Geben und Nehmen deinen Mentor findest. Du wirst deine Stärken und Schwächen spüren. Du wirst mit deinem Geist spielen lernen, nicht mit deinem Ego.

Was folgt, sind Richtlinien für eine Basis in Original Play. Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass Original Play von Meistern gelernt wird - Kindern. Man lernt Original Play weder von Erwachsenen, noch dadurch, dass man an Workshops teilnimmt. Workshops sind Einführungen und konzipiert als etwas, das ich 'Zugänglichkeitstraining' nenne. Das ist ein Training, das dich darauf vorbereitet, deinen Mentor in Kindern zu finden. Nur so werden deine Erfahrung, Übung und Zeit dein Mitgefühl erweitern, während du in deinem Alltag spielst.

Grundriss einer Lehrzeit in Original Play:

Die folgenden Bausteine sind keineswegs vollständig. Sie sollen denen, die bereits spielen, als Referenz dienen oder eine Richtung angeben. Die angegebenen Zahlen stellen ein Minimum dar. Eine dreijährige Lehrzeit besteht aus:

 • 1 Einführungsworkshop
 • 1 Vertiefungsworkshop
 • 2 Trainingsseminaren zur Einführung („Basic Training Seminar“)
 • 2 vertiefenden Trainingsseminaren („Advanced Training Seminar“)
 • 100 Spielstunden pro Jahr = 300 Stunden Spiel mit Kindern innerhalb von drei Jahren;
  300 Stunden Spiel müssen mindestens 100 Stunden mit Kindern, die Behinderungen haben, beinhalten.
  Mindestanzahl von Kindern, mit denen du in 3 Jahren gespielt hast: 3.000
 • 4 Spielsitzungen mit verschiedenen Kindern unter der individuellen Supervision von Jolanta Graczykowska oder Fred Donaldson.

Ein Lehrzeugnis ist eine Bestätigung, kein Ende, sondern ein Anfang.

Es ist ein Beweis für die moralische Verantwortung und Verpflichtung gegenüber der Disziplin, der Weisheit und dem Mitgefühl des Original Play.

Jolanta Graczykowska ist ausgewiesene Mentorin in Europa. Sie erteilt Zertifikate über die Teilnahme an Workshops und Seminaren als reine Teilnahmebestätigungen. Zusätzlich zu solchen Teilnahmebestätigungen bei Workshops und Seminaren werden Jola und Fred auch Zertifikate an Personen vergeben, bei denen sie das Gefühl haben, dass sie ihre Lehrzeit bzw. Ausbildung erfüllt haben. Dieses Ausbildungszertifikat ist keine Bestätigung für einen Abschluss, sondern für einen Anfang. Es ist ein Anhaltspunkt für jemandes moralische Verantwortung und für sein Engagement für die Disziplin, die Weisheit und das Mitgefühl von Original Play.

Wer auf der europäischen Webseite www.originalplay.eu gelistet werden möchte, kann folgende Informationen an Jolanta Graczykowska zur Begutachtung schicken:

Name

Adresse

Telefonnummer

E-mail-Adresse

Absolvierte Original Play Seminare (nicht Workshops)

Jahre/Stunden Erfahrung in Original Play mit Kindern

Art und Anzahl der Kinder, mit denen gespielt wurde

Die Lehrzeit ist für diejenigen gedacht, die einen beratenden Zugang mit Fred und Jola zu ihrer Spielpraxis bekommen wollen. Das beinhaltet sowohl Beratungen von Fred und Jola als auch die Kooperation mit anderen, die sich ernsthaft für Original Play engagieren. Die dreijährige Lehrzeit ist ein Indiz für dein Engagement für Original Play – aber nicht das einzige. Viele werden einfach spielen ohne in eine formelle Lehrzeit einzutreten, jedoch ist es nötig um als Lehrling in Original Play anerkannt zu werden und eine Bestätigung über deine Fähigkeiten zu bekommen, die Unterstützung und Zustimmung von Fred und Jola zu haben. Um als Lehrling (Apprentice) anerkannt zu werden und als solcher auf der Website gelistet zu werden, ist es erforderlich, einen Antrag, der deine Qualifikationen auflistet, an Jola zu schicken. Es ist wichtig zu erwähnen, dass, wenn es dein Ziel ist, Original Play in Workshops an Erwachsene weiterzugeben, es erforderlich ist, 10.000 Stunden 'auf den Matten' mit Kindern zu spielen.

Wykłady

Fred Donaldson opisuje, jak odkrył Original Play, bawiąc się z małymi dziećmi. W osobisty i wzruszający sposób opowiada o swoich różnorodnych doświadczeniach z dziećmi, różnymi osobami w szczególnych sytuacjach życiowych i dzikimi zwierzętami. Prezentuje zdjęcia i filmy przedstawiające publiczności, jak się bawi z dziećmi, nastolatkami i wilkami, odpowiada na pytania publiczności.

Warsztaty i seminaria Original Play nie są prowadzone w taki sposób, by zapewniać uczestnikom rozrywkę. Wymagają dużego zaangażowania w praktyczne sesje i mogą być powtarzane wielokrotnie.

Warsztaty i seminaria nie są zaprojektowane tak, by uczyć dorosłych jak się bawić, ale raczej, jak stać się dostępnym dla dzieci, tak byśmy my mogli uczyć się od nich zabawy pierwotnej.

Kurs podstawowy

Kurs podstawowy ma na celu zaprezentowanie dorosłym idei oraz praktyki Original Play. Szkolenie ma charakter warsztatowy. Składa się z teorii i praktycznych ćwiczeń eksperymentalnych.  Przebiega tak, by pomóc dorosłym otworzyć się na zabawę z dziećmi i wesprzeć ich w zabawach prowadzonych z udziałem dzieci. W trakcie kursu prezentowane są możliwości reagowania bez agresji na sytuacje, w których doświadczamy różnego rodzaju trudności.

Kurs Zaawansowany

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności zdobytych na kursie podstawowym. Uczestnicy doskonalą swoje umiejętności zastosowania zabawy w sytuacji agresji lub przemocy. Zgłębiają umiejętności kreowania poprzez zabawę bezpiecznych warunków do rozwoju i uczenia się dzieci.

Międzynarodowe Podstawowe Seminarium Praktyczne

Międzynarodowe Podstawowe Seminarium Praktyczne

Program seminarium obejmuje 10 godzin praktyki Original Play w różnych placówkach (przedszkole integracyjne, specjalne, prywatne, publiczne, szkoła specjalna). Zajęciami objęte będą dzieci i młodzież w różnym wieku, o różnym poziomie rozwoju psycho- fizycznego. Dodatkowo 3 godziny poświęcimy intensywnej pracy nad omówieniem wszystkich zagadnień związanych z praktyką.

Celem seminarium jest doskonalenie umiejętności zastosowania Original Play® w różnych środowiskach edukacyjnych, wsparcie uczestników w dostosowaniu programu do ich indywidualnych potrzeb oraz współpraca międzynarodowa pomiędzy osobami zaangażowanymi w realizację tego programu.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które uczestniczyły w kursach ORIGINAL PLAY.

Międzynarodowe Zaawansowane Seminarium Praktyczne

Program seminarium obejmuje 10 godzin praktyki Original Play w różnych placówkach (przedszkole integracyjne, specjalne, prywatne, publiczne, szkoła specjalna). Uczestnicy szkolenia prowadzić będą zajęcia z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku, o różnym poziomie rozwoju psycho- fizycznego. Dodatkowo 2 godziny poświęcimy intensywnej pracy nad omówieniem wszystkich zagadnień związanych z praktyką.

Celem zaawansowanego seminarium praktycznego jest zwiększenie odpowiedzialności uczestników za  przebieg zajęć z dziećmi i młodzieżą, wzbogacenie doświadczeń w Original Play, w różnych środowiskach i z różnymi dziećmi, zapewnienie osobom z różnych stron świata możliwości do spotkania, dzielenia się doświadczeniami, tworzenie warunków do ewentualnej przyszłej współpracy.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które uczestniczyły min. dwa razy w Międzynarodowym Podstawowym Seminarium Praktycznym ORIGINAL PLAY.

Trening praktyczny

Osoby, które uczestniczyły w Podstawowym i Zaawansowanym Kursie Original Play mogą wziąć udział w zajęciach z dziećmi prowadzonych przez Freda Donaldsona lub Jolantę Graczykowską. Mogą obserwować ich pracę i wziąć aktywny udział w zajęciach.

Indywidualne treningi praktyczne

Osoby, które ukończyły warsztaty dla początkujących i zaawansowanych, mogą zgłosić się na intensywne, indywidualne sesje szkoleniowe z Jolantą Graczykowską. W zależności od potrzeb mogą towarzyszyć Jolancie Graczykowskiej w jej pracy, w różnego typu placówkach: przedszkolach integracyjnych, specjalnych, prywatnych, publicznych, w szkołach specjalnych, szkołach podstawowych. Uczestnicy treningów indywidualnych rozwijają swoje umiejętności tworzenia bezpiecznych warunków do zabawy oraz wzbogacają swoją wiedzę na temat radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą pojawić się w zabawie.

Superwizje

Praktykanci Original Play mogą poprosić Freda Donaldsona i Jolantę Graczykowską o towarzyszenie im w zajęciach, które prowadzą w swoich instytucjach i placówkach. Celem superwizji jest wspieranie praktykantów, w rozwiązywaniu konkretnych problemów, których doświadczają, w czasie prowadzenia zajęć.

Warsztat "Horse Play"

To nie jest warsztat o tym, jak zostać lepszym jeźdźcem lub oswoić niesfornego konia. Nie dotyczy to nawet koni i ludzi. Chodzi raczej o odczuwanie przynależności, która łączy konia i człowieka poza kategoriami, które nas dzielą.

Polski
English

Osoby wymienione na tej stronie postępują zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi treningu w oryginalnej grze, zdefiniowanymi przez Jolantę Graczykowską, magistra i / lub O. Freda Donaldsona, Międzynarodową Fundację Original Play.


zrzeczenie się


Dane kontaktowe, biografie, galerie zdjęć i CV można znaleźć na stronie profilu każdej osoby, klikając jego zdjęcie profilowe lub jego nazwę.

The people listed on this page are following the Guidelines for an Apprenticeship in Original Play as established by Jolanta Graczykowska, MA  and/or  O. Fred Donaldson, Ph.D, of  The International Foundation for Original Play.   Legal Disclaimer   Contact details, biographies, photo galleries, and resumes of experience can be found on each individual's profile page by clicking on their profile photo, or name.
Steve HeitzerApprentice, Tirol. Spielpraxis seit 2006

Galerie zdjęć
Filmy
Publikacje

O. Fred Donaldson, Ph.D

Jola Graczykowska, MA

Lehrlinge

Workshops

South Africa

Libanon

Tier Workshop

Polski
English
 • Graczykowska J. (2008), Doświadczenia i korzyści z wdrażania programu „Original Play”™ wśród dzieci i młodzieży w Polsce [w:] A. Gofron. M. Piasecka, (red.), Podstawy edukacji. Epistemologia a praktyka edukacyjna, Częstochowa.
 • Graczykowska J., Foks U. (2009), Edukacja dla Pokoju- Projekt Międzynarodowej Szkolnej Wymiany Dzieci w ramach programu „Original Play® [w:] A. Gofron, M. Piasecka (red.) Podstawy edukacji. Ciągłość i zmiana, Częstochowa.
 • Graczykowska J. (2010), Dawać i otrzymywać miłość- rola Original Play® w praktyce i teorii edukacyjnej [w:] A. Gofron, B. Łukasik (red.), Podstawy edukacji. Podmiot w dyskursie pedagogicznym, Kraków
 • Graczykowska J. (2009), Original Play® (Pierwotna Zabawa) podstawą rozwoju i uczenia się dzieci w wieku przedszkolnym, ABC Wychowania i Zdrowia, Nr 24.

Donalson O. Fred (2008)

"Original Play"  - the basis for learning and development of children

[in:] A. Gofron. M. Piasecka, (ed.), Fundamentals of education. Epistemology and educational practice, Częstochowa.

 

Donaldson O. Frederick (2009)

In discovering the deeper meaning of Us: Original Play and Identity in educational theory and practice

[in:] A. Gofron, M. Adamska-Staroń (ed.), Fundamentals of Education . Continuity and change, Krakow.

 

Donaldson O. Frederick (2010)

Tender goodness: the pattern that connects. On the role of Original Play in child-oriented education

[in:] A. Gofron, B. Łukasik (ed.), Fundamentals of education. Entity in the pedagogical discourse, Kraków.

Graczykowska J. (2008)

Experience and benefits from the implementation of the Original Play Program among children and youth in Poland

[in:] A. Gofron. M. Piasecka, (ed.), Fundamentals of education. Epistemology and educational practice, Częstochowa.

 

Graczykowska J., Foks U. (2009)

Education for Peace - Project of the International School Children's Exchange as part of the Original Play Program

[in:] A. Gofron, M. Adamska-Staroń (ed.), Fundamentals of education. Continuity and change, Krakow.

Graczykowska J. (2010)

"Give and receive love - the role of Original Play® in practice and educational theory"

[in:] A. Gofron, B. Łukasik (ed.), Fundamentals of education. Entity in the pedagogical discourse, Kraków.

 

Graczykowska J. (2009)

Original Play as the basis for the development and learning of children in preschool

ABC Wychowania i Zdrowia, No. 24.

Donaldson O. Fred, Graczykowska J., (2014)

The Playful Brain: Educating for Belonging

[in:], M. Piasecka, A. Irasiak, Postawy Edukacji. Civilization trends, Krakow.