Logo Original Play Nederland

Foto of Original Play

Doelen van de stichting:

 • Het onderwijzen van Original Play, zodat ideeën en principes van Original Play in verschillende sociale aspecten van het dagelijks leven worden toegepast en bevorderd;
 • Het creëren van richtlijnen en het verzekeren van kwaliteit in hoe de concepten en waarden van Original Play worden gecommuniceerd;
 • Het coördineren, integreren en documenteren van de activiteiten van individuen en organisaties die betrokken zijn bij het uitvoeren van de concepten en oefeningen van Original Play;
 • Het uitvoeren van educatieve en culturele activiteiten die gericht zijn op een algemeen gedeelde perceptie van kindertijd als het belangrijkste stadium in de ontwikkeling van een mens, van invloed op het leven van een individu, het leven van samenlevingen en zijn rol in het creëren van wereldvrede;
 • Het ontplooien van activiteiten die erop gericht zijn interpersoonlijke relaties tussen kinderen, tieners en volwassenen te versterken door het beoefenen van Original Play, vooral bij het voorkomen en adresseren van problemen die met agressie, geweld en sociale uitsluiting te maken hebben.
 • Het ontplooien van onderzoeksactiviteiten om de invloed van Original Play op de kwaliteit van het sociale leven te documenteren, meten en analyseren;
 • Het ontplooien van activiteiten op basis van liefdadigheid, waaronder support voor mensen met een beperking.

De internationale Foundation for Original Play werd in 2017 opgericht door Jola Graczykowska, Jola werd in 2002 als enige geautoriseerd als vertegenwoordiger en coördinator van Original Play in Europa. Het doel daarvan is om de concepten en beoefening van Original Play te bevorderen en uit te voeren binnen Europa en daarbuiten.

De naam "Original Play" en het Original Play logo zijn international geregistreerde merken. Ze mogen niet gebruikt worden om workshops, seminars of andere evenementen te promoten of aan te bieden, kostenloos of tegen betaling, zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de internationale Foundation for Original Play

Foto of Original Play

Foto of Original Play

Mensen die Original Play leren mogen kostenloos of tegen betaling hun diensten om met kinderen te spelen aanbieden, maar het is hen niet toegestaan om seminars, workshops, of mentoring aan volwassenen aan te bieden, kostenloos noch tegen betaling.

Personen of organisaties die niet vermeld staan als leerling of als partnerorganisatie op de website van de International Foundation for Original Play website, hebben geen erkende aansluiting bij de stichting.

De verantwoordelijkheden van de stichting zijn verdeeld over de Raad van toezicht, het dagelijks bestuur en de programmaraad. De leden worden hieronder genoemd:

Original Play is erop gericht om relaties tussen individuen en groepen te verbeteren, door agressie en geweld tussen mensen te vervangen door vriendelijkheid en liefde en ervoor te zorgen dat ieder kind zich veilig en geliefd voelt.

Original Play: Nieuwsgierigheid

Foto of Original Play

Foto Original Play

Original Play:

 • Biedt een alternatief voor agressie en geweld zonder gebruik van dwang, terwijl het gevoel van eigenwaarde van zichzelf en anderen intact blijft;
 • Voorziet in verschillende keuzes om te reageren op agressie, geweld en angst zonder de noodzaak van vergelding;
 • Transformeert diepgewortelde negatieve gewoontes en gedragspatronen in nieuwe gewoontes die gebaseerd zijn op gevoelens van liefde, erbij horen en veiligheid;
 • Schept een veilige ruimte voor het transformeren van fysieke of verbale agressie;
 • Creëert een basis voor de optimale condities voor leren, creativiteit en zelfontwikkeling;
 • Vergroot de kans op aanpassing aan nieuwe omgevingen in de voortdurend veranderende omstandigheden van het leven.

Original Play is:

 • Een proces van preventie en interventie dat gebruik maakt van de kracht van natuurlijk spelen om natuurlijk mechanismes van ontwikkeling en gezondheid te activeren.
 • Een psychologisch en fysiologisch proces dat cognitief, emotioneel, sensoro-motorisch leren combineert, en dat alleen begrepen en ontwikkeld kan worden door het te beoefenen.
 • Vrij van competitie, rivaliteit en gevoelens van winnen of verliezen;
 • Een universeel process, dat culturele, sociale of taal-grenzen overstijgt.
 • Een basis voor interpersoonlijke communicatie en culturele integratie
 • Een plek voor ontmoeting waar we kunnen ervaren dat we bij een groep horen, zonder sociale scheidslijnen.

Foto of Original Play

book cover "Playing by Haeart"

Het Original Play programma is het resultaat van meer dan 40 jaren onderzoek door dr. O. Fred Donaldson naar het speelgedrag van kinderen, volwassenen en wilde dieren.

Fred beschreef Original Play voor het eerst in zijn in 1997 verschenen boek,

"Playing By Heart, The Vision & Practice of Belonging"

Fred breidde zijn theorieën rond Original Play uit in zijn laatste boek dat in 2017 verscheen onder de titel

"Playing For Real: Re-Playing The Game of Life"

book cover "Playing For Real"

Foto Original Play

Als  we meer gezonde en vreedzamere kinderen, families, gemeenschappen en naties willen creëren, dan is het bouwen van speelrelaties mogelijk een van de acties die het meeste oplevert. Dit is wat Anna (10 jaar) zei over Original Play:

"Spelen is tegen de wereld kunnen zeggen dat je het niet fijn vindt wat ze je aandoet en toch niemand pijn doen terwijl je dat zegt."

De veiligheid, liefde en het gevoel van erbij horen dat eigen is aan Original Play brengt nieuwe patronen rond oude gewoontes van agressie, geweld en vergelding. Die gewoontes verstoren het vermogen van kinderen om zich te hechten, beslissingen te nemen en dreiging waar te nemen.

Het idee dat er een patroon van vriendelijkheid en eenheid schuilt in het hart van onze wereld en dat dat patroon door ons ontdekt en ervaren kan worden is het fundamentele principe van Play, en dit hervormt de verbinding tussen hersenen, geest en omgeving.

Door middel van deze dynamische transformatie ondergaat een persoon potentieel concrete, blijvende en diepgaande veranderingen. De verandering van dit patroon heeft twee belangrijke kwaliteiten: verrijking (of het vermogen te kiezen) en plasticiteit (of het vermogen te veranderen).

De baten van Original Play zijn niet beperkt tot kinderen alleen. Ze zijn beschikbaar voor ons allemaal.

Foto Original Play

Foto of Original Play

Wat Original Play oplevert:

 • Het vermogen om goede en slechte aanraking te herkennen
 • Verbeterde eigenwaarde, emotionele veerkracht, en toegenomen acceptatie van veschillen
 • Verminderde angst, stress en defensieve houding
 • Het vermogen om voorbij strijd te denken
 • Een actieve gewoonte van vriendelijkheid
 • De ontwikkeling van een inclusief gevoel van erbij horen
 • Een afname van de energie die verloren gaat aan zelfverdediging, tactiele afweer, lichamelijke vermoeidheid en beschadiging
 • Een verbeterde bewegingsbereik, verkenning van fijne en grove motoriek, balans, veerkracht en flexibiliteit
 • Positieve effecten op afweer-, cardiovasculair en hormonale systemin
 • Verhoogde hersenplasticiteit

Foto Original Play Workshop

Het Original Play Programma is gericht op:

 • Volwassenen – leerkachten, docenten uit alle niveaus van onderwijs, ouders, professionals in organisaties die zich richten op kinderopvang, onderwijs en kinderbescherming, en volwassenen die werken in instellingen waar zich conflictsituaties voordoen.

 • Kinderen en tieners ongeacht cultuur, leeftijd en psychomotorische ontwikkeling

De beoefening van Original Play is bruikbaar in het dagelijks leven.

Deelnemers aan een workshop leren:

 • Hoe om te gaan met conflict en strijd in werk- en privé-omstandigheden;
 • Een gevoel van veiligheid, erbij horen en vertrouwen te ervaren in hun betrekkingen met anderen;
 • Hoe om te gaan met stress en angst;
 • Hoe om te gaan met momenten van verrassing en verandering;
 • Gedragspatronen te veranderen van agressie, boosheid en geweld in vriendelijkheid, zorgzaamheid en openheid;
 • Emotionele veerkracht en eigenwaarde te verbeteren;
 • Non-verbale interpersoonlijke vaardigheden te ontwikkelen.

Workshops bereiden volwassenen erop voor om effectief deel uit te maken van het spel van kinderen en tieners.

Foto of Original Play Workshop

Foto Fred Donaldson

Deelnemers aan workshop leren daarnaast:

 • Welke rol spelen heeft in het even van een kind
 • Hoe spel het fundament legt onder het leren en ontwikkelen van kinderen
 • Welke rol volwassenen hebben in spel
 • Hoe ze zich kunnen voegen bij het spel van kinderen en tieners.

Het Original Play programma wordt aanbevolen door het nationale opleidingscentrum voor leerkachten in Polen vanwege de waarden die het uitdraagt, vanwege zijn eenvoud, en zijn veelzijdigheid.

Deze richtlijnen zijn vooral geschreven voor mensen die, na het volgens van workshops in original play en na begonnen te zijn met kinderen te spelen, besluiten dat ze Original Play met meer commitment willen beoefenen.

De volgende richtlijnen zijn geschreven om zes redenen:

 1. Soms willen mensen door ons aanbevolen worden
 2. Sommige mensen gaan ervan uit dat ze na een paar workshops Original Play anderen kunnen ‘onderwijzen’ of begeleiden in het spelen.
 3. Om toekomstige deelnemers te wijzen op de noodzaak om Original Play van kinderen te leren, is het van belang dat iedereen die zich wil blijven ontwikkelen met Original Play een helder beegrip heeft van de integriteeit en verantwoordelijkheid die horen bij zo’n keuze.
 4. Het is van belang om enkele richtlijnen aan te bieden die een beeld geven van de reikwijdte en diepgang van het benodigde commitment dat in Original Play nodig is, omdat:
 5. We willen voorzien in manieren waarop mensen verbinding kunnen aangaan met en steun kunnen bieden aan anderen die spelen.
 6. Om te leren hoe men zich effectief aan het algemeen publiek kan presenteren.

Foto Fred Donaldson

Foto of Original Play Workshop

Mensen vragen ons geregeld: “Wanneer kan ik lesgeve in Original Play?” Dit is niet de juiste vraag. Hoe meeer we spelen, hoe beter we begrijpen dat we minder en minder weten. Dus de cruciale vraag om te stellen is: “Hoe zorg ik ervoor dat ik steeds meer blijf leren over Original Play?”

Hoewel het moeilijk blijft om Original Play te definiëren, kan het proces waarlangs we het ervaren worden aangegeven en begeleid. Degene die van plan is om spelen te leren heeft een omgeving nodig die in gedachte, instelling en actie zachtmoedigheid, compassie en vriendelijkheid ondersteunt. Dit is de ecologie van de speelruimte die door kinderen wordt gecreëerd.

Wat volgt is de eerste stap in een leerweg in Original Play. Original Play is een langdurige en soms zware psycho-fysieke en spirituele discipline. Hoewel iedere persoon speelt op een eigen manier, past ieder dezelfde principes toe in zijn of haar spel. Zodra we beginnen te spelen nadat we er jaren ‘uit’ zijn geweest, brengen we verschillende gewoontes en achtergronden mee. Het is ook daarom dat de duur van een leerweg in Original Play afhangt van het individu. Uiteindelijk ben jij zelf verantwoordelijk voor je groei in Original Play.

Een leerweg in Original Play heeft geen standard duur. Fred’s leerweg bijvoorbeeld strekt zich inmidels uit over meer dan 45 jaar.

Wie een leerweg in Original Play nastreeft, moet in staat zijn om voorbij categorieën te zien en de harten te raken van degenen met wie hij of zij speelt. Er is geen makkkelijke manier om dit te ontdekken. Original Play kan niet onderwezen worden, maar alleen geleerd door ervaring. Wanneer je speelt, ontvang je een directe ervaring uit de eerste hand van een ander wezen. Je moet leren te respecteren dat jij in dit geven en ontvangen begeleidt wordt. Je zult je sterke en zwakke kanten voelen. Jee zult leren om met je geest te spelen, en niet je ego.

Wat volgt zijn richtlijnen voor een basis in Original Play. Het is belangrijk om erop te wijzen dat Original Play geleerd wordt van meesters – kinderen. Men leert Original Play niet van volwassenen, e nook niet door workshops bij te wonen. Workshops zijn een kennismaking en hun ontwerp is gericht op dat wat we wel ‘toegankelijkheids-training’noemen, oftewel: training die je erop voorbereid om begeleid te worden door kinderen. Alleen dan zullen je ervaring, training en tijd jouw compassie zich uitbreiden, terwijl je speelt in jouw dagelijks leven.

 

Foto of Original Play

Foto of Original Play

Wat volgt is een standaard schets van een leerweg in Original Play. De onderstaande elementen zijn geenszins uitputtend. Ze zijn bedoeld als referentiekader voor mensen die al spelen, of aanwijzingen voor de te volgen richting. De aantallen zijn minimaal. Je komt in aanmerking voor een certificaat van ‘aanbevolen leerling’ wanneer je voldoet aan de volgende criteria:

De leerweg bestaat uit minimaal:

 • Minimaal 3 jaar regelmatig en constant spelen met kinderen en tieners
 • Minimaal 100 uren spelen met kinderen per jaar = 300 uur spelen met kinderen in totaal
 • Minimaal 2 basis seminars
 • Minimaal 2 gevorderden seminars
 • Minimaal 2 individuele trainingen met Jolanta of Fred
 • Minimaal 3 maal supervisie, ieder bestaande uit een aantal speelsessies met kinderen met verschillende achtergronden onder individuele begeleiding van Jolanta.
 • Minimaal 100 uren van de 300 uren spelen met kinderen met bijzondere behoeften
 • Minimum aantal kinderen met wie gespeeld is in 3 jaar 3.000, inclusief kinderen en tieners in verschillende soorten kinderopvang, peuterspeelzalen, basis- en voortgezet onderwijs en andere instellingen.
 • Minimaal 300 uren van door medewerkers van deze instellingen bevestigde speelactiviteiten.
 • Leerlingen die seminars willen bijwonen wordt gevraagd binnen een jaar na de laatst gevolgde workshop deel te nemen aan een vervolg. Als er meer dan een jaar tijd zit tussen de laatstgevolgde workshop en het basis seminar, wordt de leerling verzocht de kennismakingsworkshop te herhalen.
 • Alleen die leerlingen die deze leerweg afgelegd hebben en die een certificaat van  bevestiging hebben kunnen als aanbevolen leerling op de officële Original Play-website worden aangemerkt.
 • Deze aanbevolen leerlingen worden geacht om te blijven spelen met kinderen en om ten minste eenmaal per jaar deel te nemen aan workshops, individuele training en supervisie om hun status als aanbevolen leerling te behouden.

Een leerlingcertificaat is een bevestiging van aanvang, en niet een bevestiging van een afronding. Het getuigt van de morele verantwoordelijkheid en het commitment aan de discipline, wijsheid en de compassie van Original Play.

Jolanta Graczykowska MA en O. Fred Donaldson Ph.D zijn de enige aangewezen mentoren in Original Play. Zij geven certificaten van deelname aan workshops en seminars af als bewijs van iemands deelname. Naast deze certificaten zal de International Foundation for Original Play voorzien in certificaten van erkenning voor diegenen die een leerweg hebben volbracht.

Mensen die als aanbevolen leerling aangemerkt willen worden op de Europese website www.originalplay.eu worden uitgenodigd om de volgende informatie aan Jolanta Graczykowska te sturen. Het is aan de persoon zelf om ervoor te zorgen dat deze informatie acuraat is en om haar bij te werken indien nodig:

 • Naam, adres, telefoonnummer en e-mail
 • Type en data van gevolgde Original Play seminars en praktijktrainings (geen workshops) taken
 • Aantal jaren en uren ervaring met het doen van Original Play met kinderen
 • Type en aantallen instellingen waar met kinderen gespeeld is

Lezingen

Fred Donaldson beschrijft hoe hij Original Play ontdekte door met jongen kinderen te spelen. In deze introductie-lezingen spreekt Fred op een persoonlijke en aansprekende manier over uiteenlopende ervaringen in het spel met kinderen, mensen in bijzondere levenssituaties en wilde dieeren. Aan de hand van foto’s en filmmateriaal toont hij het publiek hoe hij speelt met kinderen, adolescenten en wolven, en hij beantwoordt vragen uit het publiek.

Foto Fred Donaldson

Original Play workshops en seminars worden niet opgezet als entertainment maar als kennismaking en toegewijde oefensessies. Ze kunnen daarom ook meermaals gevolgd worden.

Workshops en seminars leren mensen niet zozeer hoe te spelen, maar vooral hoe zichzelf toegankelijk te maken voor kinderen, zodat mensen de Original Play-vaardigheden van hén kunnen leren.

Foto of Original Play Lecture

Kennismakingsworkshop

Het doel van deze workshop is om deelnemers kennis te laten maken met de visie en de beoefening van Original Play. De workshop introduceert de verschillende kanten van de Original Play relatie zoals kinderen en dieren die leren. Deze workshop zal je inspireren om jezelf toegankelijk te maken voor het oorspronkelijke spel van kinderen en om de mogelijkheden van spel in jee eigen leven te herontdekken.

Verdiepingsworkshop

Het doel van deze workshop is om vaardigheden uit de kennismakingsworkshop verder te ontwikkelen, zodat men veilig van een groterere verscheidenheid aan kinderen kan leren en Original Play kan benutten in meer situatie in het dagelijks leven.

Foto of Original Play

Foto of Original Play

Workshop “Horse Play”

Deze workshop is niet bedoeld om beter te leren paardrijden of om een onhandelbaar paard te temmen. In wezen gaat de workshop zelfs niet echt over paarden en mensen. In plaats daarvan gaat het over het gevoel er bij te horen, dat paard en mens verbindt voorbij de categorieën.

Praktische training

Mensen die een kennismakingsworkshop en een verdiepingsworkshop hebben gevolgd kunnen zich voegen bij Fred Donaldson en/of Jolanta Graczykowska wannneer zij met kinderen spelen, zij kunnen hun werk observeren en ze kunnen actief deelnemen aan speelsessies.

Original Play Deutschland

Foto of Original Play Practical Training

Basistraining-seminars

Aan dit seminar kun je meedoen nadat je tenminste aan een  workshop hebt deelgenomen en met kinderen speelt. Het doel van het basistraining-seminar is tweeledig: (1) Deelnemers een begeleide en intensieve speelervaring te bieden met een verscheidenheid aan kinderen in verschillende omstandigheden en (2) mensen uit heel Europe met belangstelling voor Original Play gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen e mogelijk toekomstige samenwerking te creëren.

Verdiepingstraining-seminar

Aan dit seminar kun je meedoen nadat je tenminste aan twee workshops en het Basistraining-seminar hebt deelgenomen en met kinderen speelt. Het doel van het Verdiepingstraining-seminar is tweeledig: (1) de verantwoordelijkheid van deelnemers te versterken in een begeleide en intensieve speelervaring te bieden met een verscheidenheid aan kinderen in verschillende omstandigheden en (2) mensen uit heel Europe met belangstelling voor Original Play aanvullend gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen e mogelijk toekomstige samenwerking te creëren.

Foto of Original Play

Original Play Christiaan

Individuele training

Mensen die een kennismakingsworkshop en een verdiepingsworkshop hebben gevolgd kunnen naar Polen reizen voor intensieve, persoonlijke een-op-een training sessies met Jolanta Graczykowska om hun vaardigheden persoonsgericht te ontwikkelen. Afhankelijk van de behoeften is het mogelijk om met Jolanta mee te gaan naar allerlei soorten kleuter- en basisscholen om nog beter te leren hoe een veilige speelomgeving te creëren en hoe om te gaan meet specifieke situaties die zich in Original Play voordoen.

Supervisie

Leerlingen kunnen Fred Donaldson en Jolanta Graczykowska vragen om hen te vergezellen naar instellingen en plaatsen waar ze een Original Play sessie leiden, zodat ze support en assistentie kunnen ontvangen bij specifieke problemen die zich voordoen.

De mensen die hier genoemd staan, zijn in verschillende stadia van afronding van de richtlijnen voor een leerweg in Original Play zoals die zijn opgesteld door Jolanta Graczykowska, MA en O. Fred Donaldson, Ph.D van de International Foundation for Original Play.  Juridische disclaimer  Contactgegevens, biografieën, foto’s en omschrijvingen van hun ervaringen kan gevonden worden op ieders persoonlijke profiel door te klikken op ieders foto of naam.

O. Fred Donaldson, Ph.D

The gallery was not found!

Jola Graczykowska, MA

The gallery was not found!

Lehrlinge

The gallery was not found!

Workshops

The gallery was not found!

South Africa

The gallery was not found!

Libanon

The gallery was not found!

Tier Workshop

The gallery was not found!

Logo Original Play Nederland