Foto of Original Play

Celem Fundacji jest:

 • działalność edukacyjna, w szczególności w zakresie propagowania i wdrażania idei i praktyki Original Play w różnych aspektach życia społecznego, a także tworzenia standardów i dbania o jakość przekazu idei Original Play oraz koordynowania, integrowania i archiwizowania działań podmiotów zaangażowanych w realizację idei Original Play,
 • działalność edukacyjna i kulturalna, w szczególności zmierzająca do zbudowania powszechnego postrzegania dzieciństwa jako najistotniejszego etapu rozwoju człowieka,  mającego wpływ na całe jego życie, życie społeczeństw i budowanie pokoju na świecie,
 • działalność edukacyjna zmierzająca do poprawy relacji międzyludzkich wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez zastosowanie Original Play, zwłaszcza w zapobieganiu  i rozwiązywaniu problemu agresji, przemocy i zjawiska wykluczenia społecznego,
 • działalność naukowa i naukowo-badawcza, w szczególności w zakresie badania wpływu Original Play na jakość życia społecznego,
 • działalność dobroczynna i charytatywna.

Międzynarodowa Fundacja Original Play została ustanowiona w 2018 r. przez Jolantę Graczykowską, jedynego oficjalnego, uprawomocnionego przedstawiciela i koordynatora Original Play na Europę, która od 2002 roku propaguje i wdraża ideę oraz praktykę Original Play w Europie i w innych częściach świata.

Nazwa Original Play posiada znak towarowy i nie może być użyta do promowania lub oferowania warsztatów, seminariów, czy innych działań pod nazwą Original Play bez pisemnej zgody Jolanty Graczykowskiej.

Foto of Original Play

Foto of Original Play

Praktykanci Original Play mogą prowadzić zajęcia z dziećmi nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem, ale nie mają uprawnień do prowadzenia seminariów, warsztatów, czy monitorowania pracy dorosłych nieodpłatnie lub za wynagrodzeniem.

Osoby indywidualne lub organizacje, które nie są wymienione na stronie internetowej Międzynarodowej Fundacji Original Play nie są rekomendowane przez Fundację.

Organami Fundacji są:

 • Rada Nadzorcza Fundacji
 • Zarząd Fundacji
 • Rada Programowa Fundacji.

Rada Nadzorcza

dr O. Fred DonaldsonCzłonek Rady Nadzorczej
mgr Jola GraczykowskaCzłonek Rady Nadzorczej
Urszula FoksCzłonek Rady Nadzorczej

Zarząd

Steve HeitzerCzłonek Zarządu
mgr Jola GraczykowskaPrezes Zarządu
Dorota LissCzłonek Zarządu

Original Play dąży do poprawy relacji zarówno między indywidualnymi osobami, jak i w grupie poprzez zastąpienie agresji i przemocy w relacjach międzyludzkich uprzejmością i miłością oraz zapewnienia każdemu dziecku poczucia bezpieczeństwa i miłości.

Original Play: Ciekawość

Foto of Original Play

Foto Original Play

Original Play:

 • prezentuje alternatywę dla agresji i przemocy, bez potrzeby użycia siły, przy jednoczesnym zachowaniu poczucia własnej wartości i nie naruszaniu tego poczucia u innych,
 • dostarcza możliwości wyboru postępowania bez chęci rewanżu w sytuacji agresji, przemocy, czy lęku,
 • przekształca głęboko zakorzenione, negatywne nawyki, wzorce i schematy zachowań w nawyki oparte na poczuciu bezpieczeństwa, miłości i poczuciu przynależności,
 • stwarza bezpieczną przestrzeń dla wyrażenia agresji fizycznej, czy słownej, umożliwiając jednocześnie bezpieczne jej przekształcenie,
 • propaguje sens poczucia przynależności jako najlepszej alternatywy dla lęku i rywalizacji,
 • tworzy optymalne warunki dla rozwoju kreatywności, rozwoju osobistego i uczenia się,
 • zwiększa możliwości adaptacji w zmieniających się warunkach życia.

Original Play:

 

 • Program Original Play jest programem profilaktycznym, korekcyjnym i strategicznym, skierowanym na produktywne zmiany, rozwój i zdrowie. Wykorzystuje moc pierwotnej zabawy w aktywizowaniu naturalnych mechanizmów rozwoju i zdrowia.
 • Original Play jest procesem psychologicznym i fizjologicznym. Jest połączeniem aspektów poznawczych, emocjonalnych, uczuciowych oraz sensoryczno- motorycznych w procesie uczenia się. Jest procesem, który jedynie poprzez praktykę może zostać zrozumiany i rozwinięty.
 • Original Play jest wolne od współzawodnictwa, rywalizacji i uczucia wygranej lub przegranej. Jest uniwersalnym procesem wykraczającym poza kulturowe, społeczne, czy językowe ograniczenia. Dzięki temu stanowi podstawę dla komunikacji międzyludzkiej i integracji międzykulturowej. Jest miejscem spotkania, w którym możemy odczuwać przynależność ponad izolacją i społecznymi podziałami.
 • Program Original Play otrzymał rekomendację Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Spotkał się z wyrazami akceptacji i uznania dla propagowanych przez niego wartości, jego prostoty i bogactwa jednocześnie. Zyskał opinię programu, który powinien być włączony do programu szkoleń dla nauczycieli.

Foto of Original Play

book cover "Playing by Haeart"

Program Original Play (Pierwotna zabawa) jest rezultatem ponad 40-letnich doświadczeń i badań dr Freda Donaldsona nad zachowaniami towarzyszącymi zabawie dzieci, dorosłych oraz dzikich zwierząt na całym świecie.

Fred Donladson opisał Original Play w swojej książce w 1997 r.

"Playing By Heart, The Vision & Practice of Belonging"

Fred Donaldson opisał szerzej swoje teorie w kolejnej książce w 2017 r.

"Playing For Real: Re-Playing The Game of Life"

book cover "Playing For Real"

Foto Original Play

Budowane poprzez zabawę relacje międzyludzkie mogą być jedną z najmocniejszych sił oddziaływania, jaką możemy stworzyć i zapewnić dla zdrowszego i pokojowego życia dzieciom, rodzicom, społecznościom i narodom. Tak o Original Play mówiła dziesięcioletnia Ania:

„Original Play to znaczy być zdolnym powiedzieć światu, że nie lubisz czegoś, co jest Ci czynione i nie krzywdzenie kogokolwiek wtedy, gdy robisz to, co lubisz”.

Original Play jest bezpieczeństwem, miłością, przynależnością, przekształceniem schematów agresji, przemocy i zemsty, które burzą więzi między dziećmi, zdolność podejmowania decyzji i zagrażają percepcyjnym zdolnościom.

Original Play przekształca połączenia między: mózgiem- umysłem- otoczeniem. Poprzez tę dynamiczną transformację osoba przechodzi konkretne, trwałe i gruntowne zmiany.

Ten schemat zmiany jest ważny z dwóch istotnych powodów: wzbogaca możliwości wyboru i zwiększa możliwości zmian.

Korzyści Original Play są nieograniczone nie tylko dla dzieci, są dostępne dla każdego z nas.

Foto Original Play

Foto of Original Play

Zalety Original Play to:

 • Zdolność rozpoznawania dobrego i złego dotyku.
 • Zwiększenie poczucia własnej wartości, emocjonalnej elastyczności, i zdolności akceptacji różnic.
 • Redukcję lęków, stresu, zachowań obronnych.
 • Zdolność wykraczania w myśleniu poza schemat rywalizacji.
 • Uaktywnienie wzorca dobroci w relacjach międzyludzkich.
 • Rozwój poczucia przynależności.
 • Zmniejszenie poziomu agresji i podatności na zranienia emocjonalne.
 • Aktywizację sensoryki ( odczuć dotykowych), poprawę kondycji i aktywności fizycznej.
 • Zwiększenie zakresu ruchu, usprawnienie motoryki małej i dużej, poczucia równowagi, elastyczności.
 • Poprawę funkcjonowania układu immunologicznego, krwionośnego i endokrynnego.
 • Wzrost plastyczności mózgu.

Foto Original Play Workshop

Program Original Play adresowany jest do:

 • Dorosłych – wychowawców, nauczycieli wszystkich poziomów nauczania, rodziców, opiekunów, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych, interwencyjnych, ośrodków szkolno-wychowawczych, przedszkoli, placówek dla dzieci ze specjalnymi potrzebami, placówek integracyjnych, placówek resocjalizacji młodzieży, ośrodków dla nieletnich przestępców, i innych placówek zajmujących się edukacją i opieką nad dziećmi, wraz z pracownikami niebędącymi bezpośrednimi wychowawcami (np. strażnicy, policjanci, kuratorzy), pracowników służby zdrowia, pracowników socjalnych, trenerów.
 • Dzieci i młodzieży w każdym wieku, niezależnie od poziomu rozwoju psycho- ruchowego.
 • Praktyka Original Play nawiązuje do tej, która jest obecna w życiu codziennym.

Uczestnicy warsztatów Original Play uczą się:

 • radzenia sobie z konfliktami i rywalizacją w życiu osobistym i zawodowym
 • osiągania poczucia bezpieczeństwa, przynależności oraz zaufania w kontaktach z innymi
 • radzenia sobie ze stresem, lękami
 • radzenia sobie z sytuacjami zaskoczenia i zmianami
 • uczą się jak zmienić wzorce zachowań z agresywnych, pełnych złości, przemocy i innych bezproduktywnych zachowań na uprzejmość, dbałość i otwartość na drugiego człowieka
 • uczą się jak zwiększyć własną emocjonalną elastyczność i wzmocnić poczucie własnej wartości
 • rozwijają niewerbalne umiejętności interpersonalne.
 • Warsztaty przygotowują dorosłych, młodzież do efektywnego uczestniczenia i towarzyszenia dzieciom w zabawach.

Foto of Original Play Workshop

Foto Fred Donaldson

Uczestnicy warsztatów zdobywają również wiedzę o tym:

 • Uczestnicy warsztatów zdobywają również wiedzę o tym:
 • jaka jest rola pierwotnej zabawy w życiu dziecka
 • w jaki sposób pierwotna zabawa tworzy silne podstawy dla uczenia się i rozwoju dzieci
 • jaka jest rola dorosłych w zabawach dzieci
 • jakie są główne zasady towarzyszenia dzieciom w zabawie.

Program Original Play otrzymał rekomendację Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Spotkał się z wyrazami akceptacji i uznania dla propagowanych przez niego wartości, jego prostoty i bogactwa jednocześnie. Zyskał opinię programu, który powinien być włączony do programu szkoleń dla nauczycieli.

Opisane zagadnienia są skierowane głównie do tych osób, które po uczestniczeniu w kursach, warsztatach Original Play i rozpoczęciu praktyki decydują się na kontynuację poznania Original Play z dużym zaangażowaniem.

Zagadnienia te opisane są z 5 powodów:

 1. Czasami ludzie zakładają, że mogą „uczyć” Original Play lub być mentorem dla innych dorosłych w zabawie z dziećmi, po uczestnictwie w kilku warsztatach.
 2. Aby skoncentrować nastawienie i postawę uczestników Original Play na konieczność uczenia się od dzieci.
 3. Jest koniecznym, by każda osoba, która chce kontynuować rozwój w Original Play miała wnikliwe zrozumienie odpowiedzialności i rzetelności związanej z Original Play.
 4. Ważnym jest zaprezentowanie kilku zaleceń, które stworzą w umysłach tych osób, które chciałyby zaangażować się w Original Play, zrozumienie jak szeroki i głęboki rodzaj zobowiązania i integralności jest wymagany.
 5. Aby zapewnić sposoby na tworzenie połączeń między ludźmi praktykującymi Original Play, wesprzeć ich w praktyce i promowaniu ich działań w społeczności.

Foto Fred Donaldson

Foto of Original Play Workshop

Ludzie często pytają mnie: „Kiedy mogę nauczać Original Play?” To jest złe pytanie. Im więcej stosuję Original Play tym bardziej rozumiem, że wiem mniej i mniej. Tak, więc zasadniczym pytaniem jest zapytać zamiast tego: „Jak mogę więcej nauczyć się o Original Play?

Podczas, gdy Original Play pozostaje trudnym do zdefiniowania, proces doświadczania go może zostać nakreślony i monitorowany. Ktoś, kto poszukuje nauki w Original Play potrzebuje odpowiedniego środowiska, które pielęgnuje delikatność, współczucie i uprzejmość w myśleniu, duchowości i działaniu. To jest ekologia przestrzeni kreowana przez dzieci.

Zrozumienie tego jest pierwszym krokiem w praktyce Original Play. Original Play jest czasami trudną, trwającą długo, psychofizyczną i duchową dyscypliną. Każda osoba może bawić się odmiennie, na swój sposób, ale w każdym z tych sposobów stosowane są te same zasady. Kiedy zaczynamy się bawić po latach bycia poza zabawą, wnosimy w nią różne nawyki i bagaż życiowy. Dlatego długość praktyki zależy więc od cech indywidualnych. W ostatecznym rozpatrywaniu tego zagadnienia Ty i tylko Ty sam jesteś odpowiedzialny za własny rozwój w Original Play.

Praktyka w Original Play nie ma standardowych etapów czasowych. Freda nauka rzemiosła Original Play trwała na przykład ponad 40 lat.

Ci, którzy poszukują praktyki w Original Play muszą być w stanie wyjrzeć poza kategorie i dotknąć serc tych, z którymi się bawią. To nie jest łatwa droga, odkryć to. To nie może być nauczone, to może być tylko wyuczone przez doświadczenie. Kiedy bawisz się z kimś otrzymujesz od tej osoby bezpośrednie doświadczenie z pierwszej ręki. Musisz nauczyć się szanować fakt, że w tym dawaniu i otrzymywaniu jesteś nauczany. Poczujesz swoją siłę i słabość. Baw się z Twoją duchowością, a nie z ego.

Te zagadnienia tworzą zasady postępowania w podstawach Original Play. Ważnym jest zaznaczyć, że Original Play uczy się od mistrzów- dzieci. Nikt nie nauczy się Original Play od dorosłych, czy uczestnicząc w warsztatach. Warsztaty są tylko wstępem i są tym, co my nazywamy wstępnym treningiem, który przygotowuje Ciebie do tego, by być nauczanym przez dzieci. Tylko wtedy Twoje doświadczenie, trening, czas, który poświęcisz będzie rozwijał Twoje współczucie tak w zabawie jak i codziennym życiu.

Tak, więc zagadnienia te są podstawowym zarysem praktykowania Original Play. Te podstawowe zagadnienia nie należy traktować jako wystarczające, kompletne. Ich celem jest przekazanie tym, którzy już rozpoczęli praktykę Original Play punktów odniesienia lub wskazanie kierunku, w jakim osoba ta powinna podążać. To jest wymagane minimum.

Foto of Original Play

Foto of Original Play

Możesz być certyfikowanym praktykantem Original Play wtedy, gdy spełnisz następujące kryteria:

 • 3 lata stałej zabawy z dziećmi i młodzieżą
 • 100 godzin/ rok= 300 godzin zabawy z dziećmi łącznie, w ciągu 3 lat
 • 2 podstawowe seminaria praktyczne
 • 2 zaawansowane seminaria praktyczne
 • 2 indywidualne treningi praktyczne z Jolą lub Fredem
 • 300 godzin musi zawierać, co najmniej 100 godzin zabawy z dziećmi specjalnej troski
 • Minimalna liczba dzieci, z którymi bawiłeś się w ciągu 3 lat= 3 000 wliczając dzieci i młodzież młodzieżą w różnych przedszkolach (publicznych, prywatnych, integracyjnych, specjanych) i różnych szkołach (podstawowych, gimnazjach, liceach), żłobkach i domach dziecka
 • 300 godzin zabawy z dziećmi musi być potwierdzona przez dyrektorów placówek.
 • Praktykanci, którzy chcą wziąć udział w praktycznym seminarium nie mogą mieć przerwy pomiędzy ostatnim warsztatem a podstawowym praktycznym seminarium dłuższej niż 1 rok. Jeśli przerwa będzie dłuższa niż rok, muszą powtórzyć kurs podstawowy.
 • Tylko Ci praktykanci, którzy ukończą wszystkie wymagane szkolenia i otrzymają certyfikat Międzynarodowej Fundacji Original Play mogą być odnotowani jako rekomendowani praktykanci na oficjalnej stronie Original Play, www.originalplay.eu.
 • Rekomendowani praktykanci, którzy chcą utrzymać swój status rekomendowanego praktykanta są zobowiązani kontynuować zabawę z dziećmi i brać udział w warsztatach, indywidualnych treningach i superwizjach przynajmniej raz w roku.

Certyfikat jest świadectwem odpowiedzialności moralnej, mądrość, współczucia i zaangażowania w praktykę Original Play. Nie jest celem, jest początkiem.

Mgr Jolanta Graczykowska i dr Fred Donaldson są jedynymi, wyznaczonymi mentorami w Original Play. Dają certyfikaty uczestniczenia w warsztatach i seminariach, jako potwierdzenie indywidualnego uczestnictwa. Dodatkowo do certyfikatów uczestnictwa w warsztatach i seminariach Międzynarodowa Fundacja Original Play zapewnia certyfikaty dla tych, którzy przeszli całą wskazaną drogę praktyki w Original Play.

Osoby, które chcą być rekomendowanymi praktykantami, odnotowanymi na europejskiej stronie  www.originalplay.eu będą mogły przesłać dane do Jolanty Graczykowskiej. Każda osoba jest odpowiedzialna za rzetelność informacji, które prezentuje i za uwiarygodnienie praktyki, jeśli będzie to konieczne.

Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres mailowy.

Rodzaj i data uczestnictwa w seminariach, treningach praktycznych (nie warsztatach).

Ilość lat/ godz. praktyki Original Play z dziećmi.

Rodzaj i ilość dzieci, z którymi bawiłeś się.

Foto of Original Play Lecture

Wykłady

Fred Donaldson opisuje, jak odkrył Original Play, bawiąc się z małymi dziećmi. W osobisty i wzruszający sposób opowiada o swoich różnorodnych doświadczeniach z dziećmi, różnymi osobami w szczególnych sytuacjach życiowych i dzikimi zwierzętami. Prezentuje zdjęcia i filmy przedstawiające publiczności, jak się bawi z dziećmi, nastolatkami i wilkami, odpowiada na pytania publiczności.

Warsztaty i seminaria Original Play nie są prowadzone w taki sposób, by zapewniać uczestnikom rozrywkę. Wymagają dużego zaangażowania w praktyczne sesje i mogą być powtarzane wielokrotnie.

Warsztaty i seminaria nie są zaprojektowane tak, by uczyć dorosłych jak się bawić, ale raczej, jak stać się dostępnym dla dzieci, tak byśmy my mogli uczyć się od nich zabawy pierwotnej.

Foto Fred Donaldson

Kurs podstawowy

Kurs podstawowy ma na celu zaprezentowanie dorosłym idei oraz praktyki Original Play. Szkolenie ma charakter warsztatowy. Składa się z teorii i praktycznych ćwiczeń eksperymentalnych.  Przebiega tak, by pomóc dorosłym otworzyć się na zabawę z dziećmi i wesprzeć ich w zabawach prowadzonych z udziałem dzieci. W trakcie kursu prezentowane są możliwości reagowania bez agresji na sytuacje, w których doświadczamy różnego rodzaju trudności.

Kurs Zaawansowany

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności zdobytych na kursie podstawowym. Uczestnicy doskonalą swoje umiejętności zastosowania zabawy w sytuacji agresji lub przemocy. Zgłębiają umiejętności kreowania poprzez zabawę bezpiecznych warunków do rozwoju i uczenia się dzieci.

Foto of Original Play

Międzynarodowe Podstawowe Seminarium Praktyczne

Międzynarodowe Podstawowe Seminarium Praktyczne

Program seminarium obejmuje 10 godzin praktyki Original Play w różnych placówkach (przedszkole integracyjne, specjalne, prywatne, publiczne, szkoła specjalna). Zajęciami objęte będą dzieci i młodzież w różnym wieku, o różnym poziomie rozwoju psycho- fizycznego. Dodatkowo 3 godziny poświęcimy intensywnej pracy nad omówieniem wszystkich zagadnień związanych z praktyką.

Celem seminarium jest doskonalenie umiejętności zastosowania Original Play® w różnych środowiskach edukacyjnych, wsparcie uczestników w dostosowaniu programu do ich indywidualnych potrzeb oraz współpraca międzynarodowa pomiędzy osobami zaangażowanymi w realizację tego programu.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które uczestniczyły w kursach ORIGINAL PLAY.

Międzynarodowe Zaawansowane Seminarium Praktyczne

Program seminarium obejmuje 10 godzin praktyki Original Play w różnych placówkach (przedszkole integracyjne, specjalne, prywatne, publiczne, szkoła specjalna). Uczestnicy szkolenia prowadzić będą zajęcia z dziećmi i młodzieżą w różnym wieku, o różnym poziomie rozwoju psycho- fizycznego. Dodatkowo 2 godziny poświęcimy intensywnej pracy nad omówieniem wszystkich zagadnień związanych z praktyką.

Celem zaawansowanego seminarium praktycznego jest zwiększenie odpowiedzialności uczestników za  przebieg zajęć z dziećmi i młodzieżą, wzbogacenie doświadczeń w Original Play, w różnych środowiskach i z różnymi dziećmi, zapewnienie osobom z różnych stron świata możliwości do spotkania, dzielenia się doświadczeniami, tworzenie warunków do ewentualnej przyszłej współpracy.

W szkoleniu mogą wziąć udział osoby, które uczestniczyły min. dwa razy w Międzynarodowym Podstawowym Seminarium Praktycznym ORIGINAL PLAY.

Foto of Original Play

Trening praktyczny

Osoby, które uczestniczyły w Podstawowym i Zaawansowanym Kursie Original Play mogą wziąć udział w zajęciach z dziećmi prowadzonych przez Freda Donaldsona lub Jolantę Graczykowską. Mogą obserwować ich pracę i wziąć aktywny udział w zajęciach.

Indywidualne treningi praktyczne

Osoby, które ukończyły warsztaty dla początkujących i zaawansowanych, mogą zgłosić się na intensywne, indywidualne sesje szkoleniowe z Jolantą Graczykowską. W zależności od potrzeb mogą towarzyszyć Jolancie Graczykowskiej w jej pracy, w różnego typu placówkach: przedszkolach integracyjnych, specjalnych, prywatnych, publicznych, w szkołach specjalnych, szkołach podstawowych. Uczestnicy treningów indywidualnych rozwijają swoje umiejętności tworzenia bezpiecznych warunków do zabawy oraz wzbogacają swoją wiedzę na temat radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, które mogą pojawić się w zabawie.

Original Play Christiaan

Superwizje

Praktykanci Original Play mogą poprosić Freda Donaldsona i Jolantę Graczykowską o towarzyszenie im w zajęciach, które prowadzą w swoich instytucjach i placówkach. Celem superwizji jest wspieranie praktykantów, w rozwiązywaniu konkretnych problemów, których doświadczają, w czasie prowadzenia zajęć.

Warsztat "Horse Play"

To nie jest warsztat o tym, jak zostać lepszym jeźdźcem lub oswoić niesfornego konia. Nie dotyczy to nawet koni i ludzi. Chodzi raczej o odczuwanie przynależności, która łączy konia i człowieka poza kategoriami, które nas dzielą.

Foto: Original Play Workshop with animals

  Dane kontaktowe, biografie, galerie zdjęć i życiorysy można znaleźć na stronie profilu każdej osoby, klikając jej zdjęcie profilowe lub imię i nazwisko. Zastrzeżenia prawne
Agata GodawaPraktykanci
Dorota LissPraktykanci
Urszula FoksPraktykanci
Agata SzenkowskaPraktykanci

dr Fred Donaldson

The gallery was not found!

mgr Jola Graczykowska

The gallery was not found!

Praktykanci

The gallery was not found!

Warsztaty

The gallery was not found!

Afryka Południowa

The gallery was not found!

Liban

The gallery was not found!

Warsztat "Horse Play"

The gallery was not found!