logo sverige

Foto of Original Play

Stiftelsens mål:

 • lärande aktivitet som främjar och implementerar Original Plays koncept och principer på olika nivåer i det sociala livet
 • försäkra sig om kvalitèn och skapa ett mönster för hur Original Plays koncept och värderingar kommuniceras
 • koordinera, integrera och dokumentera aktiviteter där individer och organisationer är engagerade i att implementera Original Plays koncept och övningar
 • lärande och kulturell aktivitet vars mål är att skapa en gemensam insikt om att barndomen är den viktigaste fasen i människans utveckling som påverkar en individs hela liv, livet i samhällen och ens roll att skapa fred i världen
 • lärande aktivitet som syftar till att öka mellanmänskliga relationer mellan barn, ungdomar och vuxna genom att praktisera Original Play, speciellt för att förebygga och mildra problem med aggression, våld och utanförskap
 • undersökande aktivitet som analyserar, mäter och dokumenterar den påverkan som Original Play har på kvalitèn av det sociala livet
 • välgörande och filantropisk aktivitet som inkluderar stöd för rörelsehindrade människor

Den Internationella Stiftelsen för Original Play grundades och registrerades som en icke vinstdrivande organisation i Polen 2017 av Jolanta Graczykowska, koordinator och den enda auktoriserade representanten för Original Play i Europa sedan 2002, för att implementera Original Plays koncept och övningar i Europa och Internationellt.

Namnet ”Original Play” och Original Plays logotype är internationellt registrerade varumärken som inte får användas utan ett skriftligt tillstånd av The International Foundation for Original Play för att göra reklam för eller erbjuda workshops, seminarium eller andra händelser under namnet ”Original Play”, gratis eller mot betalning.

Foto of Original Play

Foto of Original Play

Original Play lärlingar kan erbjuda sina tjänster för att leka med barn, gratis eller mot kompensation, men får inte erbjuda seminarium, workshops eller mentorskap för vuxna, vare sig gratis eller mot ersättning.

Individer eller organisationer som inte är registrerade som lärlingar eller samarbetsorganisationer på the International Foundation for Original Plays website har ingen erkänd anknytning till the Foundation.

Ansvaret för stiftelsen delas mellan  the Supervisory Board, the Management Board och the Program Council. Medlemmarna följer nedan:

The supervisory board

The management board

Original Play strävar efter att förbättra relationer mellan individer och grupper genom att ersätta aggression och våld mellan människor med vänlighet och kärlek, och att få varje barn att känna sig tryggt och älskat.

Original Play: Nyfikenhet

Foto of Original Play

Foto Original Play

Original Play:

 • Presenterar ett alternativ till aggression och våld utan att använda sig av kraft, allt medan självaktning, både mot sig själv och andra upprätthålls.
 • Erbjuder ett flertal val av möjliga reaktioner mot aggression, våld och rädsla utan behov av att hämnas.
 • Transformerar djupt rotade vanor och beteendemönster till nya vanor som baseras på känslor av kärlek, samhörighet och trygghet.
 • Skapar en säker plats för en transformation av fysisk och verbal aggression.
 • Framställer känslan av tillhörighet som det bästa alternativet till rädsla och konkurrens.
 • Skapar ett fundament för de optimala villkoren för lärande, kreativitet och självutveckling.
 • Ökar möjligheten av anpassning till nya miljöer i livets evigt föränderliga villkor

Original Play är:

 • en förebyggande, ingripande och strategisk process som använder kraften av den naturliga leken för att aktivera naturliga mekanismer av utveckling och hälsa
 • en psykologisk och fysiologisk process. Det är en kombination av kognitivt, emotionellt och senso-motoriskt lärande, som bara kan förstås och utvecklas genom övning.
 • fri från tävlande, rivalitet och känslor av att vinna eller förlora
 • en universell process, som når bortom kulturella, sociala och språkliga barriärer
 • en bas för mellanmänsklig och kulturell integration
 • en plats där vi kan känna att vi tillhör en grupp, utan sociala uppdeln

Foto of Original Play

book cover "Playing by Haeart"

Original Plays program är resultatet av 40 års forskning av O.Fred Donaldson, Phd om lekbeteende hos barn, vuxna och vilda djur.

Fred beskrev först Original Play i sin bok från 1997

"Playing By Heart, The Vision & Practice of Belonging"

Fred utvecklade sina teorier om Original Play i sin bok från 2017

"Playing For Real: Re-Playing The Game of Life"

book cover "Playing For Real"

Foto Original Play

Att skapa lekrelationer är kanske en av de mest betydelsefulla aktiviteter vi kan ägna oss åt för att försäkra oss om friska och fridfulla barn, familjer, samhällen och nationer.

Lek ger dig möjligheten att tala om för världen att du inte tycker om vad den gör mot dig utan att skada någon medans du gör det”

Original Plays trygghet, kärlek och tillhörighet förändrar mönster av aggression, våld och hämnd som stör barns tillgivenhet, beslutsfattande och uppfattningsförmågor.

Idén om att ett mönster av vänlighet och samhörighet finns i grunden av vår värld och att det kan bli upptäckt och erfaret av oss är den fundamentala principen av Original Play och det omformar kontakten mellan hjärna, medvetenhet och miljö.

Med hjälp av denna dynamiska transformation undergår en människa potentiellt varaktiga förändringar som är grundläggande. Denna mönsterförändring har två viktiga egenskaper: berikande, eller ökade valmöjligheter och plasticitet, eller förmåga att förändras.

Nyttan av Original Play gäller inte bara barn den är tillgänglig för oss alla

Foto Original Play

Foto of Original Play

Nyttan av Original Play inkluderar:

 • en förmåga att känna igen bra och dålig beröring
 • ökad självkänsla, känslomässig flexibilitet och ökad acceptans av olikheter
 • minskad oro, stress och försvarsvilja
 • en förmåga att tänka bortom tävling
 • en aktiv vana av vänlighet
 • utveckling av en inkluderande känsla av tillhörighet
 • minskning av: energi för självförsvar, taktil försvarsvilja, fysisk utmattning, skador
 • ökad aktionsradie, fin och grovmotorisk utveckling, balans, elastisitet och flexibilitet
 • positiva effekter på immun, kardiovaskulära, och endokrina systemen
 • ökad hjärn plasticitet

Foto Original Play Workshop

Original Plays Program riktar sig till:

 • Vuxna, handledare, lärare på alla utbildningsnivåer, föräldrar, arbetare på utbildnings, kulturella och skyddande verksamheter för barn, sjuksköterskeskolor, institutioner för barn med särskilda behov, rehabiliteringscenter för barn, institutioner för ungdomsbrottslingar och andra center som tillhandahåller utbildning och hjälp för barn, och för dom som polis, övervakare och hälsovårdspersonal, arbetar med potentiella konfliktsituationer.
 • barn och tonåringar oberoende av kultur, ålder, och psyko-motorisk utveckling.

 

Tillämpandet av Original Play är användbart i vardagslivet.

Deltagare i workshopen lär sig att:

 • hantera konflikter och rivalitet i det professionella och privata livet;
 • erfara en känsla av säkerhet, tillhörighet och tillit i sina relationer med andra;
 • hantera stress och rädsla;
 • hantera tillfällen av överraskning och förändring;
 • förändra beteendemönster från aggressivitet, ilska och våld till vänlighet, omsorg och öppenhet;
 • förbättra emotionell flexibilitet och självaktning;
 • utveckla icke-verbala mellanmänskliga förmågor .

 

Workshops förbereder vuxna för att verksamt kunna delta och leka tillsammans med barn och tonåringar.

Foto of Original Play Workshop

Foto Fred Donaldson

Workshops deltagare lär sig också:

 • vilken roll lek spelar i ett barns liv
 • hur leken skapar en stabil grund för inlärning och utveckling hos barn
 • vad som är den vuxnes roll i leken
 • hur man kan delta i leken med barn och tonåringar

The Original Play Program har blivit rekommenderat av the National in-service Teacher Training Centre in Poland för de värden det främjar, enkelheten och variationen.

Dessa riktlinjer är skrivna i huvudsak för de som efter att ha deltagit i Original Play workshops och börjar att leka med barn, bestämmer sig för att ägna sig åt Original Play på ett mer seriöst och engagerat sätt.

Följande riktlinjer är skrivna av sex anledningar:

 1. Ibland vill personer bli rekommenderade av oss.
 2. En del personer tror sig kunna ”lära ut” eller ”leda” andra efter att ha gått några workshops.
 3. Att fokusera framtida deltagare på vikten av att lära sig Original Play från barn, är nödvändigt för varje person som vill fortsätta växa med Original Play och att ha en djup förståelse av ansvaret och integriteten av ett sådant val.
 4. Det är viktigt att presentera några riktlinjer som skapar en känsla av bredden och vidden av det åtagande som Original Play är för:
 5. Att förse personer med vägar att skapa kontakter med och stötta andra som leker.
 6. Att lära sig hur man på ett bra sätt kan presentera sig själv för allmänheten

Foto Fred Donaldson

Foto of Original Play Workshop

Folk frågar oss ofta, när kan jag lära ut ”Original Play”? Det är fel fråga. Ju mer vi leker desto mer förstår vi att vi vet mindre och mindre. Så den viktiga frågan att ställa är istället, Hur kan jag fortsätta att lära mig mer om ”Original Play”?

Medans Original Play fortsätter vara svårt att definiera, kan processen av att erfara den påvisas och handledas. Den som vill lära sig att leka behöver en omgivning som främjar ömhet, medkänsla och vänlighet i tanke, själ och handling. Detta är grunden för att skapa en lekplats åt barn.

Det som följer är det första steget av en lärotid i Original Play. Original Play är en lång och ibland svår psykologisk, fysisk och andlig utbildning. Varje person kan leka olika, men alla använder sig av samma principer i sin lek. När vi börjar leka efter år utan lek, har vi med oss olika vanor och bakgrunder. Därför är lärlingstiden individuell. När allt kommer omkring är du själv ansvarig för ditt eget växande i Original Play.

En lärlingstid i Original Play är inte ett visst antal år.

Freds, t.ex.  har varat över 45 år nu.

De som eftersträvar att vara lärling i Original Play måste kunna se bortom kategorier och nudda hjärtat hos dom de leker med. Det finns ingen lätt väg att upptäcka detta. Original Play kan inte läras ut, bara läras av erfarenhet. När du leker kommer du få en direkt och en första-hands upplevelse av en annan varelse. Du måste lära dig att respektera det faktum att i detta givande och tagande är du handledd. Du kommer att erfara dina styrkor och svagheter. Du kommer att lära dig leka med din själ, inte ditt ego.

Det som nu följer är riktlinjer för grundstommen i Original Play. Det är viktigt att komma ihåg att vi lär oss Original Play av mästarna – barnen. Vi lär oss inte Original Play av vuxna eller genom att delta på en workshop. Workshops är en introduktion designad för att ge dig tillgång till möjlig träning -  d.v.s. träning som förbereder dig för att bli handledd av barnen. Bara då kommer din erfarenhet, träning och tid öka din medkänsla när du leker i ditt dagliga liv.

 

Foto of Original Play

Foto of Original Play

Det följande är de grundläggande punkterna för ett lärlingskap i Original Play. De följande punkterna är inte på långa vägar fullständiga. De är menade att ge dom som redan leker referenspunkter eller en insikt om vägen man måste följa. Numrena är ett minimum. Du kan bli certifierad  lärling när du nått dessa kriterier.

Lärlingskapet består av ett minimum av:

 • 3 års mönster av konstant lek med barn och tonåringar
 • 100 timmars lek med barn/år = 300 timmars lek med barn totalt
 • 2 basic training seminars
 • 2 advanced training seminars
 • 2 individual trainings med Jolanta eller Fred
 • 3 supervisions, varje innehållande ett antal leksessioner med olika typer av barn under individuellt mentorskap av Jolanta
 • 300 timmars lek måste innefatta minst 100 timmar med barn med särskilda behov
 • Minsta antalet barn som man lekt med under 3 år = 3000 st, inkluderande barn och tonåringar på olika slags förskolor (kommunala, privata, integrerade och special förskolor) och olika typer av skolor (lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet, gymnasiet) barnhem och hem för föräldralösa barn.
 • 300 timmars lek måste vara bekräftade av tjänstemän på de deltagande institutionerna.
 • Lärlingar som vill delta på training seminars kan inte ha en paus mellan den sista workshopen och basic training seminar längre än ett år.  Om den är längre måste en intoductory workshop genomföras igen.
 • Bara dom lärlingar som har genomfört all lärlingsträning och har ett bekräftat certifikat kan upptas på Original Plays officiella hemsida (www.originalplay.eu) som rekommenderad lärling. Rekommenderade lärlingar måste fortsätta att leka med barn och delta i workshops, individuell träning och handledning minst en gång/år för att upprätthålla sin rekommenderade lärlingsstatus.

 

Ett certifikat är ett godkännade av lärlingskapet, inte ett slut, utan en början. Det är ett bevis på ens moraliska ansvar och hängivenheten till disciplinen, visdomen och medkänslan av Original Play.

Jolanta Graczykowska MA och O. Fred Donaldson Ph.D är de enda utnämnda mentorerna i Original Play. Dom delar ut certifikat till deltagare i workshops och seminars vid deras individuella deltagande. Som ett tillägg till certifikat för workshops och seminars kommer The International Foundation for Original Play också som ett erkännande dela ut certifikat till de som har fullgjort lärlingsträningen.

Individer som vill bli listade på den europeiska websidan som rekommenderad lärling kan skicka följande information till Jolanta Graczykowsk för en övervägning av en placering på www.originalplay.eu

Varje person är ansvarig för riktigheten av den information som de presenterar och för nödvändig uppdatering.

 • Namn, adress, telefonnummer, email
 • Datum och typer av Original Play seminars och praktiska träningar (inte workshops)              
 • År/timmars erfarenhet av Original Play med barn
 • Typer av och antal institutioner där man lekt med barn

Föreläsningar

Fred Donaldson beskriver hur han upptäckte Original Play genom att leka med barn. I dessa Introduktions Föreläsningar pratar han på ett personligt och gripande sätt om sina erfarenheter när han lekte med barn, människor i speciella situationer och vilda djur. Med hjälp av bilder och film visar han åhörarna hur han leker med barn, ungdomar och vargar och svarar på frågor från publiken.

Foto Fred Donaldson

Original Play workshops och seminars är inte utformade som underhållning utan som en introduktion till engagerade övningslektioner som därför kan tas upprepade gånger.

Workshops och seminars är inte utformade för att lära människor att leka, utan snarare göra dom mottagliga för barn, så att dom kan lära sig Original Plays färdigheter från barn.

Foto of Original Play Lecture

Introduktions workshop

Meningen med denna workshop är att introducera deltagarna av visionen och utövandet av Original Play. Workshopen introducerar dimensionerna av de ursprungliga lekrelationerna som lärs ut av barn och djur. Denna workshop kommer att uppmuntra dig till att vara tillgänglig för barns ursprungliga lek och återupptäcka lekens potential i ditt eget liv.

Advanced Workshop

Meningen med denna workshop är att fortsätta att utveckla dom färdigheter som du har lärt dig under den introducerande workshopen för att på ett säkert sätt lära dig av olika barn och i olika typer av livssituationer.

Foto of Original Play

Foto of Original Play

“Horse Play” Workshop

Det här är inte en workshop som handlar om att bli en bättre ryttare eller att tämja en olydig häst. Det handlar faktiskt inte om hästar och människor heller. Det handlar snarare om känslan av tillhörighet som förenar häst och människa bortom alla kategorier.

Practical Training

Individer som har fullföljt Beginner Workshops and Advanced Workshops kan delta med Fred Donaldson och/eller Jolanta Graczykowska i deras lek med barn, observera deras arbete och ta aktiv del i leksessionerna.

Original Play Deutschland

Foto of Original Play Practical Training

Basic Training Seminar

Minst en workshop och lek med barn är en förutsättning för att kunna delta i detta seminar. Meningen med detta seminar är tvådelat:(1)att ge deltagarna  en handledd och intensiv lekerfarenhet med en variation av barn i olika miljöer och (2) att ge en möjlighet för personer runt om i europa som är intresserade av Original Play att träffas, dela erfarenheter och att skapa ett eventuellt samarbete.

Advanced Training Seminar

Minst 2 workshops, basic training seminar och lek med barn är en förutsättning för detta seminar. Meningen med detta seminar är tvådelat: (1) att öka deltagarnas ansvar i en handledd och intensiv lekerfarenhet med en variation av barn i olika miljöer och (2) att ge ökade möjligheter för personer runt om i europa som är intresserade av Original Play att träffas, dela erfarenheter och att skapa ett eventuellt framtida samarbete.

Foto of Original Play

Original Play Christiaan

Individual Training

Individer som har lyckats fullfölja Beginner och Advanced Workshops kan åka till Polen för en intensiv en och en träningssession med Jolanta Graczykowska för att utveckla sin skicklighet och sitt individuella sätt. Beroende på sina behov kan man följa med Jolanta till integrerade, special, privata och allmänna förskolor och till integrerade, special och förberedande skolor för att öka sin skicklighet i att skapa en trygg lekmiljö och att hantera specifika situationer under Original Play sessioner.

Supervisions

Lärlingar kan be Fred Donaldson och Jolanta Graczykowska att följa med dom till institutioner och platser där man använder sig av Original Play för att stötta och hjälpa dom med att lösa specifika problem som dom upplever.

De personer som är listade här är på olika nivåer i deras fullföljande av the Guidelines for an Apprenticeship in Original Play som skapats av Jolanta Graczykowska, MA och   O. Fred Donaldson, Ph.D, of  The International Foundation for Original Play.   Legal Disclaimer

Kontaktinformation, biografier, fotogallerier och en sammanfattning av erfarenheter kan hittas under varje individs profil genom att klicka på deras profilbild eller namn.

Ulf AhrbergStockholm / Sverige

O. Fred Donaldson, Ph.D

The gallery was not found!

Jola Graczykowska, MA

The gallery was not found!

Laerlingar

The gallery was not found!

Workshops

The gallery was not found!

South Africa

The gallery was not found!

Libanon

The gallery was not found!

Animal Workshop

The gallery was not found!

logo sverige